Medlemmar i Privatläkarföreningen är missnöjda. Under förra året gick förbundskansliets två jurister, som tidigare bistod privatläkarna, i pension. De har ersatts med endast en ny jurist. Privatläkarna anser att detta är otillräckligt.
Dessutom har privatläkarfrågorna blivit en Svarte Petter-fråga på kansliet, anser Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander.

Vid föreningens eget fullmäktigemöte nyligen motionerade Anders Gärtner, ordförande för Sydvästra och Mellersta Skånes Privatläkarförening, i frågan. Bakgrunden var en enkät som Anders Gärtner gjort inom sin egen lokalförening. Enligt enkäten var 70 procent missnöjda med hur Läkarförbundet tillvaratar privatläkarnas intressen. 60 procent kunde tänka sig att ansluta sig till någon annan arbetsmarknadsorganisation, exempelvis Vårdföretagarna. Och hälften av de svarande ville lämna Läkarförbundet på grund av bristande service.
– Jag yrkade på utträde om ifall att Läkarförbundet inte gav oss tillbaka tidigare service, säger Anders Gärtner.
Privatläkarna beslutade att i första hand verka för en återskapad service, men också att utreda vad konsekvenserna skulle bli av ett eventuellt utträde.
– Ett utträde är naturligtvis inte den lösning någon vill ha. Alla vill ha servicen återskapad, säger Gunnar Welander.
Något hot om utträde finns heller inte med i Privatläkarföreningens motion till förbundsfullmäktige. Kärnfrågan i motionen är ett krav på att privatläkarna åter får två jurister på kansliet till sitt förfogande.
Centralstyrelsen föreslår dock att fullmäktige avslår motionen. Hur kansliets arbete ska organiseras är inte en fråga för fullmäktige, menar förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Vi politiker kan ha synpunkter på vilken service vi ska få, men hur det ska organiseras är upp till VD, säger hon.
De ekonomiska ramarna för förbundskansliet är dock en fråga för fullmäktige.
Behöver kansliet mer resurser?
– Nej, vi tycker inte att det behövs i form av ökade medlemsavgifter. Självklart ska privatläkarna ha bra service precis som alla andra. Omorganisationen av kansliet är inte riktigt klar, men vi tror att servicen kommer att fungera bra, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Gunnar Welander anser att frågan behöver tas upp på fullmäktige.
– Det har inte mötts av stor glädje att vi lagt oss i kansliarbetet, men vi måste kanalisera medlemmarnas missnöje. På fullmäktige kan man nog inte ana någon framgång, men man kan debattera frågan och göra den mera känd, säger han.
Enligt Gunnar Welander behöver privatläkarna juridisk hjälp i många frågor, till exempel vid vårdavtalsskrivningar och i domstolsprocesser. I år ska dessutom nivåerna i Lagen om läkarvårdsersättning, den nationella taxan, omförhandlas, något som görs vart tredje år. Privatläkarnas frågor är dessutom viktiga framtidsfrågor för hela förbundet, anser han.
– Hela Läkarförbundets politik går ut på att slopa landstingen och öka mångfalden i vården och då borde kansliet spegla det.

Elisabet Ohlin