Det skriver Upplands allmänna läkarförening i en motion där man yrkar att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen ger råd och anvisningar om när och hur utlokaliseringar får ske. Det skulle enligt Bengt von Zur-Mühlen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, vara ett sätt att tvinga landstingen och sjukhusen att tillhandahålla ett tillräckligt antal vårdplatser.
– Idag tar landstingen inte ansvar för strukturen i utlokaliseringarna av patienter. Det kan se olika ut i olika landsting, på olika sjukhus och till och med inom ett och samma sjukhus, säger Bengt von Zur-Mühlen.
Men även om Läkarförbundets centralstyrelse, CS, håller med om problembeskrivningen är den inte enig med motionären om vilken väg man bör gå för att komma tillrätta med vårdplatsbristen.

CS skriver i yttrande över motionen att en enhetlig central reglering oftast blir diffus och leder till en stelbent bedömning i det enskilda fallet. Istället pekar CS på att det som behövs är en kapacitetsförstärkning som omfattar både organisationseffektivisering och mer personal. Detta kräver enligt Läkarförbundet ett stort statligt resurstillskott, något som förbundet tänker fortsätta arbeta för. Med det föreslår CS att motionen om att verka för råd och anvisningar om utlokaliseringar avslås.
Bengt von Zur-Mühlen skulle bli besviken om fullmäktige beslutade i enlighet med CS förslag, och han tror det finns alla chanser att få fullmäktige på sin sida eftersom så många är inblandade.
– Det här är ett problem som inte bara berör sjukhusläkarna. Även primärvårdsläkarna får problem om inte sjukhusen kan fullgöra sitt uppdrag, säger han.
Sara Gunnarsdotter