Läkarförbundet ska från och med nu arbeta för att enskilda läkare får större möjlighet att själva planera in personliga besök från läkemedelsindustrin. Dessutom ska förbundet verka för att överenskommelsen mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och LIF (Läkemedelsindustriföreningen) ändras så att det blir tillåtet med produktinformation vid vetenskapliga möten och så att inbjudningar till konferenser tillställs inte bara verksamhetschef utan också enskilda läkare.
Fullmäktigebeslutet innebar att centralstyrelsen fick backa något från sin ursprungliga linje att inte ta ställning till hur man ska verka för en revidering förrän man sett resultat av utvärderingar av överenskommelsen, som gällt sedan januari 2005.

I debatten vittnade flera deltagare, inklusive Karin Båtelson som presenterade Sjukhusläkarföreningens motion, om hur överenskommelsen försämrat möjligheterna till information.
Christina Spjut, Stockholms läkarförening, hade noterat att inbjudningar till kongresser minskat radikalt sedan överenskommelsen mellan SKL och LIF började gälla. Hon menade att det är allvarligt för läkares utbildning och att Läkarförbundet fokuserat på att se läkarna som mutkolvar.

Förbundet har ifrågasatt sina egna medlemmar, sa Christina Spjut.
Erik Hulegårdh, Göteborgs läkarförening, varnade dock för att vrida klockan tillbaka.
Jag yrkar bifall till motionen som en övergångskonstruktion, sa Erik Hulegårdh, och påminde samtidigt om att fortbildning är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Fokus ska ligga på att landstingen ska avsätta resurser.