Företagshälsovården har utretts på både längden och tvären ett antal gånger under de gångna 40 åren. Den senaste utredningen kom i december 2004. Utifrån den utredningen har en arbetsgrupp skrivit en departementspromemoria med delvis ändrade förslag. Promemorian har nu, precis som alla utredningar före den, varit ute på remiss, och enligt arbetslivsminister Hans Karlsson närmar man sig nu en proposition.
I promemorian finns bland annat ett förslag om en ny lag om företagshälsovård (se ruta) med bland annat en definition av företagshälsovård, som skulle ersätta den beskrivning av verksamheterna som idag finns i Arbetsmiljölagen.
Ordföranden i Företagsläkarföreningen (SFLF), Johnny Johnsson, är emellertid inte imponerad:
– Lagförslaget är det blekaste jag har sett: det står att man ska följa Arbetsmiljölagen …
Läkarförbundet har i både remissvaret på promemorian och tidigare utredningar uttryckt att företagshälsovården borde vara obligatorisk, något man hittills inte fått gehör för. I Arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
– Företagsläkarföreningen tycker att det ska vara ett obligatorium med bra och säker arbetsmiljö, och det förutsätter företagshälsovård, konstaterar Johnny Johnsson.

Vad som istället föreslås är att ansvaret ska ligga på arbetsmarknadens parter att komma överens om huruvida man behöver företagshälsovård och vad den i så fall ska innehålla.
– Vi ska inte ha en återställare med skattesubventionerad företagshälsovård, men något incitament så att parterna blir intresserade av att teckna kollektivavtal om innehållet i en företagshälsovård, sa Hans Karlsson som emellertid inte ville precisera vad det skulle kunna vara.
I promemorian resoneras också om vilken roll företagshälsovården skulle kunna spela beträffande sjukskrivningsprocessen. Det var det som seminariet i Almedalen handlade om.
– Om man går till företagshälsovården med en stukad fot blir man borta från jobbet i några timmar. Går man till distriktsläkaren blir det sjukskrivning en månad. Går man till ortopeden blir det tre månader innan man kommer dit och tre månader att komma därifrån. Går man till en psykiater tar det tre år, raljerar Johnny Johnsson.
Såväl branschorganisationen Svensk företagshälsovård som SFLF tycker att det vore en god idé att låta företagshälsovården spela en tydligare roll i sjukskrivningsprocessen. Under våren har det också kommit förslag i den riktningen inom ramen för Socialförsäkringsutredningen: Samtal om Socialförsäkring nr 11 »Företagshälsovård på tre ben«. Jan Bröms, som ligger bakom rapporten, lägger dock in en brasklapp:
– Ska företagshälsovården ha makt i sjukskrivningsprocessen så är det viktigt med en professionell integritet som är långtgående.

Där får han medhåll av många remissinstanser, bland annat Psykologförbundet, som anser att det borde ingå en beskrivning av hur man uppfyller sitt professionella oberoende i den anmälan till Arbetsmiljöverket som enligt lagförslaget åläggs den som tillhandahåller företagshälsovård.
En annan springande punkt är möjligheten att bedriva sjukvård, något som idag inte ingår i företagshälsovårdens uppdrag. Men Johnny Johnsson erkände utan omsvep att företagshälsovården på Stora Enso i Fors, där han själv är verksam, bryter mot lagen och menar att det fungerar alldeles utmärkt:
– I Fors har vi sjukvård, en utomordentligt bra hantering av Arbetsmiljölagen och samarbete med både sjukvården och Försäkringskassan. Vi ringer upp folk tidigt i sjukskrivningen. Att bli sedd och hörd är hälsosamt!
Hans Karlsson sa att om parterna anser att sjukvård ska vara en del av företagshälsovården så är regeringen beredd att »titta på det«.
– Det är inget som hindrar att alla arbetsgivare gör som Johnny Johnssons arbetsgivare gjort. Det är bara att sätta igång. Med de gör inte det!

Nu bearbetas förslaget till en proposition som regeringen ska lägga fram i höst. Den ska enligt Hans Karlsson alltså bland annat innehålla en lag om företagshälsovård. Promemorian föreslår också utökad samverkan mellan sjukvården och företagshälsovården, och lite försiktigt nämns att omfattningen av de sjukvårdande inslagen i företagshälsovården kan bestämmas i kollektivavtal. Dessutom föreslås anslag till forskning och utökad utbildning.
Om det skulle bli regeringsskifte finns en ambition även bland borgarna att lägga fram en proposition till hösten, enligt Stefan Attefall (kd). Och även om han poängterar att de fyra partierna ännu inte riktigt pratat ihop sig i frågan säger han att en borgerlig proposition skulle innebära större tydlighet beträffande vidgade befogenheter, till exempel möjligheter att utföra sjukvårdande behandling, för företagshälsovården.

Förslag till Lag om företagshälsovård


1§ Med företagshälsovård avses en professionellt oberoende expertverksamhet inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare i arbetet med att uppnå en god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen och i rehabiliteringsarbetet enligt 22 kap i lagen om allmän försäkring.
2§ Företagshälsovård skall bedrivas med fördjupade kunskaper inom framförallt områdena medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. […]
3§ Den som tillhandahåller företagshälsovård skall anmäla detta till Arbetsmiljöverket. […] Av anmälan skall framgå i vilken utsträckning verksamheten motsvarar vad som anges i 2§. […]