– Det revolutionerande är att vi kunnat enas!
Det säger Eva Nilsson Bågenholm om det förslag som Läkarförbundet presenterat tillsammans med de sju andra Sacoförbund som organiserar vårdpersonal.
Modellen går ut på att yrkeskategorier från de åtta Sacoförbunden – allmänläkare, arbetsterapeut, dietist, farmaceut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast – ska finnas tillgängliga vid varje primärvårdsenhet under gemensam ekonomi. Patienten kan lista sig hos vilken enhet som helst, inklusive den läkare som då blir patientens fasta läkarkontakt.
Patienten ska själv kunna välja vilken kompetens inom enheten som vederbörande vill ta i anspråk utan remissförfarande. På så sätt skulle enligt förslaget söktrycket minska på allmänläkarna. Om patienten har behov av flera professioner sätts team samman utifrån den specifika situationen. Enligt Saco Vård är det antagligen personer som lider av psykisk ohälsa och äldre med flera diagnoser som kommer att kunna dra störst nytta av den möjligheten.

Saco Vård har i sitt program också formulerat vad primärvårdens uppdrag bör gå ut på: »… att ta emot alla patienter som söker vård och slutbehandla 90 procent av de hälsoproblem som inte kräver den specialiserade vårdens resurser. I grunduppdraget ingår också förebyggande vård och rehabilitering.«
I den nuvarande lagstiftningen är primärvårdens uppdrag vagt formulerat, och det är upp till varje sjukvårdshuvudman att precisera det. Saco Vård anser att varje primärvårdsenhet ska ha samma tydliga, välavgränsade grunduppdrag.
Ersättningen till primärvårdenheterna ska vara lika för alla, någon upphandling med priskonkurrens ska inte ske, men den som uppfyller kraven på utbud och kvalitet ska ha full frihet att etablera sig. Saco Vård anser att den årliga fasta ersättningen bör uppgå till minst 50 procent av tjänsternas normala kostnader.

Eva Nilsson Bågenholm tror att man nu ska kunna få större gehör för den nu föreslagna primärvårdsmodellen än vad Läkarförbundet fått för Protos, som av många upplevts som för läkarfokuserat.
– Jag ser egentligen inga svagheter med förslaget, bara möjligheter. Vi ser fortfarande läkare som basen i primärvården, men det finns plats i huset för fler.
Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet, har inte närmare granskat förslaget men är skeptiskt till att det är alltför inriktat på strukturen och för lite på individen. Hon anser visserligen att det är positivt med tanken att det ska finnas tillgång till många olika kompetenser i primärvården, men är kritisk till att distriktssköterskor överhuvudtaget inte nämns i förslaget, de utgör enligt Vårdförbundet drygt två tredjedelar av personalen i primärvården.
– Vill man ha en diskussion utifrån patientens, individens, behov måste man ha med sig alla de olika kompetenser som behövs för individerna.
Men Eva Nilsson Bågenholm säger att förslaget inte utesluter andra kompetenser. Dessutom tillfrågades Anna-Karin Eklund om Vårdförbundet ville vara med.
– Men hon sa varken ja eller nej.

Saco Vård hoppas nu att något landsting vill pröva den föreslagna modellen, men påpekar att det krävs ett försök på ett par tre år för att verkligen kunna se några effekter.
– Man måste ha is i magen för att se hur insatser i primärvården kan ha effekt på andra nivåer. Det är otroligt mycket billigare med en öppen primärvård än med nattjourer, sa Örjan Salling, förbundsdirektör i Sveriges psykologförbund.
Läs förslaget i sin helhet på http://www.slf.se