En läkare hade i genomsnitt åtta externa fortbildningsdagar på betald arbetstid år 2005. Det betyder att det är en bit kvar till Läkarförbundets mål om minst tio sådana dagar per år.
Hans Hjelmqvist, ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, är ändå positiv. Han tycker sig se en rörelse åt rätt håll jämfört med förra året även om skillnaden inte är statistiskt signifikant.
– Vi är på väg att lyckas med tio dagars extern fortbildning per år.
Många hade befarat att det nya, mer restriktiva avtalet med läkemedelsindustrin skulle leda till minskat antal externa dagar jämfört med föregående år.
– Så har inte skett, det nya avtalet har inte minskat de externa dagarna, säger Hans Hjelmqvist.

Turid Stenhaugen, utredare på förbundet, påpekar dock att det kan röra sig om slumpmässiga faktorer och att utvecklingen måste följas på längre sikt för att få säkra besked om industriavtalets effekt.
Angående den interna fortbildningen, det vill säga internutbildning och egen fortbildning såsom litteraturstudier och auskultation, är Hans Hjelmqvist inte lika glad. Den genomsnittliga tiden för intern fortbildning är tre timmar i veckan. Läkarförbundets mål är att den ska uppgå till minst fyra timmar i veckan.
– Där har vi större problem. Vi vill ha fyra timmar per vecka och där är vi inte. Där måste hela professionen börja jobba.

Vissa specialistgrupper är särskilt missgynnade.
När det gäller allmänläkarna ligger de i underkanten när det gäller såväl extern som intern fortbildning. Ännu sämre blir siffrorna för de allmänläkare som arbetar som distriktsläkare. De hade 5,8 externa fortbildningsdagar om året på betald arbetstid och 2,3 timmar intern fortbildning per vecka.
– Det är uruselt, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen.
– Det är oroväckande att den breda specialitet som ska upprätthålla kompetens inom så många områden ligger så lågt. På sikt är detta väldigt ödesdigert för kompetensen och det är också en arbetsmiljöfråga.
– Vi har sett att antalet ansökningar till Provinsialläkarstiftelsens kurser har gått ner. Jag kan tänka mig att det är så pressat i primärvården idag att det är svårt att hinna med den nödvändiga fortbildningen, säger Benny Ståhlberg.

När det gäller den interna fortbildningen har allmänläkarna sällskap i botten av internmedicinarna, psykiatrerna, radiologerna och öronläkarna.
I fråga om externa fortbildningsdagar är det de kliniska laboratoriespecialiteterna och öronläkarna som delar allmänläkarnas olycka.
Men just de kliniska laboratoriespecialiteterna är samtidigt den enda specialistgrupp som med marginal når Läkarförbundets mål för intern fortbildning; de har 4,5 timmar i veckan för sådant.
När det gäller extern fortbildning nås förbundets mål om tio dagar av två andra specialistgrupper, kirurger och ögonläkare. Övriga har en bit kvar.

Om enkätens resultat i stället fördelas på befattning är det tre grupper som når fortbildningsmålen, nämligen professorer, universitetslektorer och verksamhetschefer. Övriga ligger under.
Att verksamhetscheferna ligger högt tycker Hans Hjelmqvist i och för sig är positivt. Han kan tänka sig att det kan bero på att landstingen har satsat mycket på ledarskapsutbildning.
– Men då är det dags att satsa på andra grupper nu, som inte är verksamhetschefer.
Vad skillnaderna mellan olika specialist- och befattningsgrupper beror på, det ska Läkarförbundet nu undersöka för att se vad som kan göras för att nå målen för alla grupper, berättar Hans Hjelmqvist. Faktorer som han kan tänka sig påverkar är möjligheten att få ledigt, bristande kursutbud, ekonomi och specialitetens karaktär, om den till exempel är apparattung eller läkemedelstung.

Enkäten visade också på andra brister. En tredjedel av de svarande hade inte haft något utvecklingssamtal under 2005 och mer än två tredjedelar av läkarna saknade en utbildningsplan för det kommande året.
– Jag trodde vi låg bättre till. Det är fullständigt oacceptabelt. Det ska alla läkare ha. Det är ju grunden, att man vet vad det finns för behov. Det här är en fråga för alla oss i professionen, både arbetsgivare och vi själva. Men nyckelpersonen är verksamhetscheferna, vi måste stötta dem, säger Hans Hjelmqvist.
En femtedel av de svarande uppger dessutom att de på sin arbetsplats saknar en struktur för gemensam kontinuerlig internutbildning, som falldragningar eller kongressrapporter. Och nästan 30 procent uppger att deras arbetsplats saknar en organisation som tillvaratar och uppmuntrar möjligheter till lärande i det dagliga arbetet.
Drygt 1000 slumpmässigt utvalda offentliganställda läkare i Sjukhusläkarföreningen, Distriktsläkarföreningen och Chefsföreningen svarade på enkäten. Svarsfrekvensen var 79 procent.
Fotnot: Läkarförbundets mål rör extern fortbildning på betald arbetstid men enkätens fråga rör all extern fortbildning. Enligt enkäten har dock 86 procent haft tjänstledighet med lön för sin externa fortbildning. För att få jämförbara siffror har antalet externa fortbildningsdagar därför multiplicerats med 0,86 i den här artikeln.