1. Vad är den viktigaste sjukvårdsfrågan för er?
– Svårt att skilja ut en specifik fråga nu i samband med valet. Några av de frågor vi driver kommer att vara viktiga i valet, till exempel ökad läkarmedverkan i äldrevården, förbättrad tillgänglighet och ökade resurser till sjukvården.
2. Ska staten vara huvudman för den högspecialiserade vården?
– Staten ska vara ansvarig för samordning, finansiering och upphandling, men utförande kan ske antingen av privata utförare eller regioner/landsting.
3. Vill ni satsa mer offentliga medel på klinisk forskning?
– Ja!
4. Psykiatrins arbete utreds. Vad vill ni prioritera?
– Utbyggnad av specialistpsykiatrin, utbilda fler psykiatriker, ökad kompetens och resurser i primärvården för första linjens psykiatri. Tillgång till tillräckligt många vårdplatser. Införande av fler kvalitetsregister i psykiatrin. Evidensbaserade behandlingsmetoder.
5. Ska vi importera läkare eller utbilda nya?
– Sverige är ett rikt land som ska utbilda läkare för en läkararbetsmarknad i balans. Men den fria rörligheten för läkare inom EU är bra, men gör det också svårt att beräkna tillgången exakt. Läkarutbildningen har utökats med 300 platser de senaste fem åren, vilket troligen täcker behoven av läkare i Sverige när de är färdiga specialister.
6. Hur ska ni minska sjukskrivningarna?
– Vi har ett program med 30 punkter. Stärk rollen för den behandlande läkaren och ge tid för samverkan med andra läkare, andra professioner, med arbetsgivarna och med Försäkringskassan. Landstingsledningarna måste prioritera arbetet med sjukskrivningar, öka fortbildningen och utveckla sjukskrivningsstöd.
7. Ska sjukvården ha ett riksomfattande husläkarsystem?
– Ja! Men det vore utmärkt om ett eller flera landsting startade pilotverksamhet för att se vilket system som är mest lämpat.
8. Vem ska få skriva ut läkemedel?
– Att ha förskrivningsrätt innebär att man har kunskap om diagnostik, behandling och farmakologi. Det räcker inte med att kunna mycket om en del. I läkarutbildningen ingår alla dessa delar varför det är självklart att läkare har förskrivningsrätt. När det gäller andra professioner så måste de ha tillräcklig kunskap så att inte patientsäkerheten försämras.
9. Ska primärvården byggas ut enligt modellen från Sacos vårdförbund?
– Modellen visar hur viktigt det är med fler professioner i primärvården, och hur den kan förbättras med ett tydligt åtagande och med en personlig familjeläkare. I den modellen har vi dock inte beskrivit sjuksköterskornas, distriktssköterskornas eller undersköterskornas roll, vilket gör att det ju inte är en komplett modell och måste anpassas. Modellen beskriver dock en viktig grund för primärvårdens utbyggnad. •