De tre uppstickarpartierna är alla eniga om att landstingen ska avskaffas, men motiven skiljer sig åt.
– Om vi tar bort landstingen kan den kvalificerade vården skötas av staten. På så sätt får vi en likartad vårdkvalitet över landet. Närsjukvården kan skötas av enskilda kommuner, säger Nils Lundgren för Junilistan.
Fler privata och kooperativa utförare måste finnas som alternativ till offentlig sjukvård, menar han, för att kunna lösa problem såsom köer inom specialistvården. I ett litet land som Sverige bör dock viss specialiserad vård förläggas till vissa sjukhus.
– Ju mer specialiserad vård, desto mer koncentrerad till vissa platser. Dock inte förlossningsvården, som ska finnas nära, säger Lundgren.

Junilistan vill även att akutsjukhus ska kunna drivas i privat regi. På den punkten är de överens med Sjukvårdspartiets Kenneth Backgård, som vill se mer av mångfald i vården.
– Vi vill se alternativa driftsformer, men grunden ska vara offentligt finansierad, säger Backgård.
Partiet är kritiskt mot den »centraliseringsvåg« som löper genom Sverige, med nedlagda sjukhus och storskaliga lösningar, som ger sämre tillgänglighet för gamla och multisjuka. Genom att ta bort landstingen och låta staten ha ansvaret för den specialiserade vården försvinner centralistiska lösningar, enligt partiet. I stället vill man bygga ut den nära vården.
– Primärvården och specialistvården ska därför byggas ihop till en närsjukvård med vårdplatser. Då blir det lättare för patienter att nå vården, systemet måste anpassas till dem, inte tvärtom, säger Backgård.

För Feministiskt Initiativ är den viktigaste sjukvårdsfrågan att skapa en jämlik vård som är tillgänglig för alla, oavsett klass, kön, etnicitet, ålder, könsuttryck eller funktionshinder. De vill ersätta landstingen med en organisation som inte är lika hierarkiskt präglad.
– Det finns en gammaldags hierarki mellan olika vårdpersonal och mellan kvinnor och män, säger talespersonen Sofia Karlsson.
– I dagsläget kan vi tänka oss en lösning i form av att kommunen, enskilt eller i samarbete, blir huvudman för all primärvård. Viss annan specialistvård och forskningsanknuten vård kan ha statligt huvudmannaskap, säger Karlsson.