Den arbetsgivare som anlitar en läkare i strid mot regeln om dygnsvila kan dömas till böter enligt 24 § 1 p Arbetstidslagen, se ruta. Detta under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal om avvikelse. Några sådana avvikelseavtal finns ännu inte i landet.
Arbetsgivare i lagens mening kan vara verksamhetschefen, enligt Läkarförbundets jurist Nils Erik Solberg.
– Det kan vara verksamhetscheferna som är straffrättsligt ansvariga för en schemaläggning i strid med lagen, säger han.
Om Läkarförbundets tolkning av dygnsviloregeln är rätt, det vill säga att alla störningar under dygnsvilan kräver avvikelseavtal, så innebär det att verksamhetschefer, det vill säga Läkarförbundets egna medlemmar, kan bli straffrättsligt ansvariga efter årsskiftet, om inte avvikelseavtal skrivs till dess.
Normalt sett brukar Arbetsmiljöverket ålägga en arbetsgivare som inte följer lagen ett föreläggande eller förbud, förenat med vite.
Men om något vite inte följer med beslutet kan den arbetsgivare som inte rättar sig efter ett föreläggande eller förbud också dömas till upp till ett års fängelse. Rent teoretiskt kan verksamhetschefer alltså riskera att dömas till fängelse om frågan om dygnsvila inte löses före årsskiftet.

Straffansvar enligt Arbetstidslagen:

22 § Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen skall följas. I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut viten. 23 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 22 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite. 24 § Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har 1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare i strid mot 5–10 a §§, 12 §, 13 § eller 14–16 §§ eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §.