Undersökningen ingår i projektet Houpe – Health and Organisation among University Physicians in four European countries – där också sjukhus i Norge, Island och Italien ingår.
Undersökningen, som initierades av sjukhusledningen 2002, genomfördes under sommarhalvåret 2005, ett och ett halvt år efter att sjukhusets omorganisering inleddes. Läkare anställda mer än ett år tillfrågades, drygt 1800 läkare. 60 procent svarade.
Av de som svarat hade nästan var tredje någon gång haft självmordstankar, dock utan planer på att verkställa dem. Och 13 procent av männen och en tiondel av kvinnorna hade haft sådana tankar det senaste året. Siffrorna ligger inom men i överkanten av spektret för den vuxna befolkningen i stort.

Andelen utsatta för mobbning, omkring 13 procent, ligger i nivå med resultatet för läkare i hela landet enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning.
En femtedel av kvinnorna och 13 procent av männen hade någon gång sökt professionell hjälp för depression eller utbrändhet, visar studien.
Utbrändhet mäts i emotionell utmattning och likgiltighet inför arbetet. En tredjedel av kvinnorna och en dryg femtedel av männen är emotionellt utmattade. En knapp tredjedel av männen och en dryg femtedel av kvinnorna är likgiltiga inför arbetet.

– Det är inte förvånande men rätt så anmärkningsvärda resultat att rätt så många mår så dåligt, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.