Låsningar och konfrontationer. Inga konkreta förslag från arbetsgivarna. Så är läget bara två och en halv månad före årsskiftet, då de nya arbetstidsreglerna ska tillämpas.
– Det är väldigt bråttom. Man måste ha ett par månaders framförhållning. Men vi vet inte hur de har tänkt sig och det är därför vi är minst sagt upprörda. På många håll har läkare och schemaläggare kommit med förslag, men problemet är att arbetsgivare, till exempel i Västra Götaland och Stockholm, säger att man i stället vill ha schemaläggning till klockan 24 och på helger, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet.
Att arbetsgivarna i Stockholm och Uppsala har sagt upp de lokala jouravtalen är »en smäll på käften«, »en sanslös provokation« och »ett jättestort misstroendevotum mot alla verksamhetschefer«, tycker Marie Wedin, första vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
– Arbetsgivarna har förklarat krig mot hela läkarkåren, säger hon.
Om arbetstidsfrågan inte kan lösas nu så kommer den att skapa kaos i avtalsrörelsen nästa år, befarar Marie Wedin. Nuvarande avtal löper ut vid halvårsskiftet 2007 och förhandlingar inleds under våren.
– Det finns en oerhörd samstämmighet om att ta till stridsåtgärder i jourfrågan, säger Marie Wedin.

Eva Nilsson Bågenholm befarar att arbetsgivarna vill ta frågan om dygnsvila till intäkt för att gå över till total schemaläggning för läkare i tron om att det skulle vara bättre och billigare.
– Vi tycker verkligen att det är bra med sammanhängande vila, men detta ryms inom jouravtalet. Jouravtalet ger flexibilitet och tar vara på läkarnas kompetens på bästa sätt och är billigast för arbetsgivaren.
För läkarna handlar det inte om pengar, säger hon.
– Det är en ödesfråga att få det här att fungera på ett bra sätt. Många läkare har en mycket pressad arbetssituation och då upplevs flexibiliteten i jouravtalet och möjligheten att få ut kompledigt som positivt. Vi upplever att vi är mer och mer kringskurna och här kommer ytterligare förslag som försämrar vår möjlighet att påverka.
Kravet på 11 timmars dygnsvila kommer oundvikligen att påverka arbetstidsförläggningen vad gäller jour och beredskap. Men hur och i vilken utsträckning är fortfarande oklart.

Läkarförbundet ser stora möjligheter att justera primärjourerna inom ramen för gällande jouravtal så att de nya reglerna kan följas. Beredskapen kan bli svårare.
Det går att göra undantag från kravet på dygnsvila, enligt arbetstidslagen. Men hur stort behovet av sådana undantag är, det är fortfarande oklart. Hur undantag skulle kunna göras har ändå blivit en principiell tvistefråga mellan Läkarförbundet och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, centralt. Parterna tolkar lagen olika och det låser processen.
Läkarförbundet hävdar att undantag förutsätter ett avstegsavtal mellan parterna, enligt 3§ i Arbetstidslagen (se ruta) eller att något helt oförutsett, närmast en naturkatastrof, inträffar. En störning under beredskapen kan inte ses som en sådan oförutsedd händelse, tvärtom, anser förbundet.
SKL å sin sida hävdar att en störning under beredskapen är en sådan oförutsedd händelse som ger utrymme för avvikelse inom lagens ram, 13§ (se ruta), och att något avstegsavtal därför inte behövs.
– Då får Läkarförbundet inte något inflytande över lösningen, säger Läkarförbundets jurist Nils Erik Sohlberg.

Landstingen verkar ha kommit överens om, och uppmanat verksamhetscheferna, att följa SKLs tolkning, vilket begränsar de möjliga lösningarna lokalt och minskar möjligheten till inflytande för läkarna. På sina håll har verksamheter också uppmanats att titta på schemaläggning, men det har inte heller resulterat i några förslag än.
– Hade jag varit verksamhetschef så hade jag varit oerhört irriterad, säger Eva Nilsson Bågenholm, som tycker att det bästa nu vore om man kunde komma överens med landstingen om tolkningen, antingen centralt eller i varje landsting.
– Och kan man inte det så får man vänta tills lagen börjar gälla, och i slutändan får man driva frågan till en tvist i Arbetsdomstolen. Men det är ännu bättre om man kan komma överens, för just nu är det dödläge och ingen kan planera för tiden efter årsskiftet. Och om man fortsätter reta upp läkarna blir det inte bra för patienterna heller, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Arbetstidslagen

… om dygnsvila:
13 § Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. Lag (2005:165).
… om avstegsavtal:
3 § Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation får göras antingen undantag från lagens tillämpning i dess helhet eller avvikelser från bestämmelserna i (…) 12–14 §§ (…). Avvikelser från 8 §, 9 § andra och tredje styckena, 10 § och 13 § andra stycket får göras även med stöd av kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation. Sådana avvikelser gäller dock under en tid av högst en månad, räknat från dagen för avtalets ingående.

Läkarnas arbetstider kan hanteras på tre sätt, med nuvarande Läkaravtal, det vill säga fram till den sista juni 2007:

1.Lösningar inom jouravtalets ram. Kräver MBL-förhandlingar.
2.»Alternativa modellen«. Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma att ordinarie arbetstid förläggs utanför jouravtalets ram, det vill säga schemalägga utanför kl 7–21. Men då måste läkarna kompenseras enligt en särskild beräkningsmodell i underbilaga 2 till specialbestämmelserna i Läkaravtalet.
3.Annan överenskommelse i kollektivavtal. Idag finns lokala kollektivavtal om jourersättning och ett fåtal avtal om akutläkares arbetstidsförläggning.

»Det finns en oerhörd samstämmighet om att ta till stridsåtgärder i jourfrågan«, säger Marie Wedin, första vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen. Foto: Magnus Torle



»Jouravtalet ger flexibilitet och tar vara på läkarnas kompetens på bästa sätt och är billigast för arbetsgivaren«, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Hans Pettersson