Ökad mångfald, fortsatt arbete med öppna jämförelser, ökad vårdgaranti, satsning på psykiatrin och ökad läkarmedverkan i äldrevården. Det är några av regeringens förslag om förändringar i sjukvården.
– Det är bra saker alltihop. Ordentliga satsningar på sjukvården. Allt ligger i vår policy. Det mest glädjande är satsningen på psykiatrin, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Att öka psykologers och kuratorers medverkan i primärvården är »ett bra tillskott« men i övrigt efterlyser hon satsningar i primärvården.
– Det jag saknar är satsningar på att bygga ut primärvården och ett familjeläkarsystem. Mycket av det andra kräver att man satsar på allmänläkare.
Så är det till exempel med den eftersträvade ökade läkarmedverkan i äldrevården, fler läkemedelsgenomgångar och en utvecklad demensvård.
– Allt detta kräver fler allmänläkare.
Det mesta av de förslag som gäller sjukförsäkringen är fortsättningar på den förra regeringens arbete. Men en nyhet, som också berör läkarna, är möjligheten för alla arbetsgivare att kräva läkarintyg från första dagen.
– Det är vi inte så positivt inställda till. Man får hoppas att arbetsgivarna inte gör detta. Det kan skapa kaos i primärvården. Tillgängligheten blir ju inte bättre av att människor med snuva går till doktorn.
Att regeringen vill avskaffa apoteksmonopolet är bra.
– Det är jättebra, men vi skulle gärna se att det sker snart. Monopolet har inte inneburit något positivt för patienterna, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Ur budgetpropositionen:


Hälso- och sjukvård
Mångfald och konkurrens ska öka inom vård och omsorg. Ett avknoppningsstöd, 40 miljoner per år, ska underlätta för vårdpersonal att ta över driften av landstingsdriven sjukvård.
Kvalitetsmätningar och jämförelser av sjukvårdens prestationer ska utvecklas och förbättras. En åtgärdsplan för att åstadkomma rankning inom hälso- och sjukvården ska utformas av stat och landsting. Till det avsätts 30 miljoner.
För att åstadkomma patientbaserade ersättningssystem avsätts 30 miljoner.
Nationella vårdgarantin får ytterligare 250 miljoner 2007. Regeringen vill ge patienten laglig rätt till behandling hos annan vårdgivare om väntetiden inte hålls. Patienterna ska ha rätt att välja läkare, vårdenhet och tidpunkt för behandlingen.
Till en nationell IT-standard i sjukvården avsätts 50 miljoner.

Psykiatri
Psykiatrin och vård av personer med psykisk ohälsa får ytterligare 500 miljoner 2007 och 2008 och därefter hälften, 250 miljoner per år. Pengarna ska användas till fler psykologer och kuratorer i primärvården för att avlasta allmänläkare. De ska också användas till att höja kompetensen hos landstingets personal som arbetar med psykiskt funktionshindrade och till ökad kvalitet och tillgänglighet i psykiatrin, bland annat fler vårdplatser i den psykiatriska vården och omsorgen.
Högst en månads väntetid garanteras i barn- och ungdomspsykiatrin.
Regeringen ska återkomma med en nationell handlingsplan för psykiatrin under 2007.

Äldreomsorg och äldrevård
Ytterligare totalt 1,9 miljarder satsas, delvis för att de äldre blir allt fler.
Fler läkemedelsgenomgångar och ökad läkarmedverkan.
Hälso- och sjukvårdslagen ändras så att kommuner och landsting tvingas sluta avtal om läkarmedverkan i särskilda boenden, i dagverksamheter samt i ordinärt boende där kommunen ansvarar för vården. Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter kan kommunen själv anlita läkare och begära ersättning av landstinget.
Demensvården ska utvecklas.
En »fritt val-reform« i äldrevården förbereds; 300 miljoner avsätts 2008.
Ett investeringsstöd införs för att stimulera byggandet av bostäder för äldre.

Sjukförsäkring
Alla arbetsgivare ska kunna kräva läkarintyg från första sjukskrivningsdagen.
Hälso- och sjukvårdens bedömningar av »diffusa diagnoser« ska förbättras. Bland annat ska särskilda läkarutlåtanden från försäkringsmedicinskt utbildade läkare användas oftare.
Arbetet med att ta fram sjukskrivningsriktlinjer påskyndas.
Fler åtgärder mot fusk och kontroll myndigheter emellan ska minska överutnyttjande.
En aktivare försäkringsmässig tillämpning av sjukförsäkringen. En parlamentarisk utredning om den framtida socialförsäkringen ska tillsättas.

Apoteksmonopolet avskaffas
Regeringen ska återkomma med ett förslag som innebär att den som får tillstånd från Läkemedelsverket kan sälja såväl receptfria som receptbelagda läkemedel.

Forskning och utbildning
Universitetsanslagen till forskning och forskarutbildning ökar med 900 miljoner under åren 2007-2009 utöver anslagen i den senaste forskningspolitiska propositionen. Universitetens forskningsanslag för 2006 är på totalt 10,8 miljarder. I nästa forskningsproposition kan nivån höjas ytterligare. Högskolemomsen avskaffas, vilket ger ytterligare 350 miljoner.
Institutet för psykosocial medicin läggs ned under 2007. Verksamheten ska övertas av högskoleväsendet. KI får fördubblade anslag för AT-provet, fortsättningsvis 4 miljoner per år.
Läkarutbildningen dimensioneras enligt den tidigare regeringens planer, ytterligare 185 platser under 2007. Utökningen ska enligt propositionen ske i Lund, Umeå, Linköping och Stockholm.