Minst fyra självmordsfall har inträffat bland läkare i Stockholm hittills under 2006, två vid landstingets egna sjukhus, två vid sjukhus som landstinget har vårdavtal med.
Normalt inträffar mellan sex och åtta självmordsfall bland läkare i hela landet under ett helt år, enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet och chef för NASP, Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Stockholms läkarförening har därför tagit initiativ till diskussioner med landstingsledningen och vill att landstinget upprättar ett handlingsprogram.
Inträffade fall behöver utredas för att se vilken betydelse arbetsplatsen haft, så att ytterligare fall kan förebyggas och personer i riskzonen identifieras, enligt Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Att fyra läkare i Stockholm tagit sitt liv hittills under 2006 är en hög siffra, enligt Danuta Wasserman.
– Det är mycket oroväckande och man borde göra en ny aktuell genomgång av självmordstalen i olika yrkesgrupper, säger hon.

NASP gjorde under sommaren en genomgång av 23 suicidstudier inom läkarkåren. Tre av dem gällde Sverige men baserar sig på relativt gamla data. Genomgående är att läkare har en klart förhöjd självmordsfrekvens jämfört med befolkningen i övrigt. Och medan det bland befolkningen i övrigt är vanligare med självmord bland männen så är förhållandet det omvända bland läkarna. Kvinnliga läkare är alltså de som löper störst risk att ta sitt liv.

Orsaker till de högre talen är att depression och andra psykiska sjukdomar är vanligare bland läkare och att läkare bagatelliserar sina problem och sällan söker behandling. Tillgänglighet till självmordsmedel och missbruk är andra förklaringar. Ytterligare faktorer är stress och utbrändhet, i synnerhet hos kvinnor, enligt metaanalysen.