Sjukskrivningsriktlinjerna kommer att bestå av två delar, dels övergripande principer för all sjukskrivning, dels konkreta rekommendationer för ett 70-tal diagnoser, (se rutan nedan som här på webben är kompletterad).
Ungefär så här kanske några av de övergripande principerna kan beskrivas i korthet:

Bedömningen ska vara individuell, dialogen mellan läkare och patient är det viktigaste inslaget och riktlinjerna ett verktyg i den dialogen.
Sjukskrivningen ska alltid grundas på bedömning av arbetsförmåga, endast diagnos räcker inte.
Sjukskrivningsverktyget ska hanteras med samma systematik och professionalitet som andra vård- och behandlingsåtgärder. Hänsyn ska tas till risk för passivisering på grund av sjukskrivning.
Varje bedömning ska göras lika noggrant, även vid förlängning.
Läkaren ska inte bidra till fortsatt glidning och vidgning av sjukdomsbegreppet genom att sjukskriva av arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska eller sociala skäl.
Arbetets krav ska beskrivas i intyget. Individen ska se till att läkaren får relevant information.
Arbetslösa kan endast bli sjukskrivna om de inte kan utföra något som helst arbete.
Läkaren ska följa upp patientens rehabilitering.
Riktlinjerna ska vara vägledande och ett stöd för läkare och Försäkringskassan. Ett syfte är att öka precisionen och minska skillnaderna i praxis. Avvikelser från rekommenderade sjukskrivningstider ska motiveras.

De konkreta rekommendationerna

De konkreta rekommendationerna består i princip av sju rubriker.
1.Diagnos/symtombild, prognos, vård och behandling: En mycket kort beskrivning som grundinformation för Försäkringskassan, till exempel att korrekt utförd åderbråcksoperation leder till återställd funktion och oförändrad eller förbättrad arbetsförmåga. I MDA, de amerikanska rekommendationerna, beskrivs prognos och behandling utförligare.
2. Förväntad konsekvens för funktionstillstånd: Här ska en konsensusuppfattning om förväntade konsekvenser beskrivas. Funktionsnedsättningar ska relateras till arbetsbelastningar som kan behöva undvikas.
3. Bedömd tid för återvunnen funktion samt tid för normal läkning: I exemplet åderbråck är funktionen i normalfallet återställd inom 12–18 dagar och läkningen fullständig inom 28 dagar.
4. Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga: De ska tala om ifall det är lämpligt att sjukskriva och i så fall hur länge. De ska kopplas till belastningar som kan finnas i arbetet, (se exempel nedan). MDA skiljer endast på tungt och lätt fysiskt arbete. De svenska rekommendationerna ska ha med fler nyanser, även psykisk belastning.
5. Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder: Det handlar bland annat om vilka signaler läkaren ska vara observant på och vilka insatser som behövs för att undvika långa sjukskrivningar.
6. Åtgärder vid sjukfall som inte avslutas inom ramen för rekommendation.
7. Vid förnyad/fortsatt kontakt.

De första riktlinjerna för sjukskrivning
De första sjukskrivningsrekommendationerna är klara, se hela artikeln i LT nr 47 . Det handlar om fyra ”operationsdiagnoser”. Utdrag ur rekommendationerna:

”Operation för åderbråck med eller utan bensår på nedre extremiteten (ICD 10 kod) I83”:
”Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga:
• I normalfallet och vid i huvudsak stillasittande arbete ingen sjukskrivning (utöver de 7 dagars sjukanmälan som patienten själv kan avgöra). Därefter så normal aktivitet som möjligt, arbete på heltid.
• Vid arbeten med långvarigt stående, med tunga lyft m m och/eller där anpassning av arbetsuppgifter inte förefaller möjliga på kort sikt kan sjukskrivning 7–14 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
• Vid mera omfattande åderbråck och/eller förekomst av bensår eller blodproppar i sjukhistorien göres en individuell bedömning av nedsatt arbetsförmåga på den aktuella arbetsplatsen och möjligheterna av anpassning av densamma.”

”Akut blindtarmsinflammation op. med buksnitt eller laparoskopisk: ICD 10: K35”:
”Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga:
• Vid arbete som inte medför fysisk ansträngning är den vägledande rekommendationen ingen sjukskrivning utöver patientens egen sjukanmälan. Därefter så normal aktivitet som möjligt, arbete på heltid.
• Vid fysiskt ansträngande arbete (ex. tunga luft eller vridning/böjning/förflyttning) och där anpassning av arbetsuppgifter inte förefaller möjliga på kort sikt kan sjukskrivning 7–21 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
• Vid komplikationer kan sjukskrivning på 14–28 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.”

”Gallstensbesvär som opererats akut eller planerat med borttagande av gallblåsa genom konventionellt buksnitt eller laparoskopiskt: ICD 10: K80-81”:
”Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga:
• Laparoskopisk operation/minilaparotomi: I normalfallet och utan mkt hög arbetsbelastning sker ingen sjukskrivning utöver pat. egen sjukanmälan. Därefter så normal aktivitet som möjligt, arbete på heltid.
Vid arbete med mkt hög fysisk belastning och där anpassning av arbetsuppgifter inte förefaller möjliga på kort sikt kan utökad sjukskrivning i 2–5 dagar vara vägledande.
• Konventionella buksnitt: I normalfallet och med arbete utan hög fysisk belastning kan sjukskrivning 7–14 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
I arbeten med hög fysisk belastning (tunga lyft, vridning, böjning av kroppen etc.) och där anpassning av arbetsuppgifter inte förefaller möjliga på kort sikt kan sjukskrivning 7–14 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.”

”Bukväggsbråck, främst ljumskbråck, öppen eller laparoskopisk op: ICD 10 K40–42”:
”Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga:
• Vid arbete som inte medför fysisk ansträngning är den vägledande rekommendationen ingen sjukskrivning utöver patientens egen sjukanmälan. Därefter så normal aktivitet som möjligt, arbete på heltid.
• Vid fysiskt ansträngande arbete (ex. tunga luft eller vridning/böjning/förflyttning) och där anpassning av arbetsuppgifter inte förefaller möjliga på kort sikt kan sjukskrivning 7–14 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
• Vid inklämning, recidiv eller större komplikation kan sjukskrivning 14–30 dagar vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.”

Totalt ska rekommendationer för ett 70-tal diagnoser tas fram. Arbetet ska redovisas för regeringen den 22 december. Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick uppdraget av den förra regeringen förra hösten.