Öronmärkta statsbidrag ska bland annat ge fler vårdplatser, mer forskning och bättre rehabilitering och sysselsättning för psykiskt sjuka och funktionshindrade.
Totalt uppgår bidragen till drygt 1,7 miljarder kronor årligen fram till år 2015. Då ska också nationella mål för psykiatrin, beslutade av riksdagen, vara uppnådda, om Anders Milton får som han vill.
Ändrad lagstiftning ska förtydliga kommuners och landstings ansvar och få dem att samarbeta.
– Det gör de i för dålig utsträckning idag. Hade det fungerat hade jag inte fått det här uppdraget, säger Anders Milton, vars treåriga uppdrag från förra regeringen som nationell samordnare av psykiatrin nu löper ut.
Är dina förslag kontroversiella?
– Pengarna är kontroversiella. Sedan vet jag inte vad kommuner och landsting kommer att säga om att vi förtydligar kraven på dem och deras ansvar för dem som sitter i kriminalvården.

De viktigaste förslagen:
Nationella mål behövs för boende, sysselsättning och gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Psykiatrin måste bli ett eget politikområde på regeringsnivå.
Det blir obligatoriskt för landsting och kommun att ingå avtal om samarbete kring psykiskt sjuka och funktionshindrade.
Individuell vårdplan ska alla ha som behöver det. Lagkrav införs.
– Är mer än en samhällelig instans inblandad så behövs det och så är det ofta för de här människorna.
800 miljoner per år under åren 2008–2015 i öronmärkta statsbidrag. Bidragen är villkorade, kommuner och landsting måste visa att de samarbetar med varandra och med brukarna.
– De ska leverera in uppgifter till exempelvis Socialstyrelsen.
Blir det fler vårdplatser?
– Vi är övertygade om att det behövs fler, hur många beror på hur öppenvården fungerar. Men oavsett det, så behövs fler små enheter där till exempel folk med kända diagnoser kan komma in och sova några nätter när de har det svårt.
100 miljoner om året till forskning inom psykiatri, via Vetenskapsrådet.
100 miljoner om året till konkret utvecklingsarbete inom psykiatrin fördelas via Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Pengarna kan även gå till brukarorganisationer.
430 miljoner om året till rehabilitering, bland annat 1000 skyddade sysselsättningar.
– För få har sysselsättning eller arbete. De behöver ha god social miljö och rutiner. Till exempel har många schizofrena ett väldigt fattigt och ensamt liv och de dör ofta ensamma.
300 miljoner per år för en bättre och mer likvärdig rättspsykiatri. Rättsmedicinalverket, eller en ny samordnande myndighet, ska stimulera utveckling och forskning och beställa de rättspsykiatriska undersökningarna för pengarna.
– Då måste rättspsykiatrin redovisa antal patienter, diagnoser, metoder och resultat. Det vet vi inget om idag.
Ansvarsfördelningen mellan rättspsykiatri och kommuner och landsting förtydligas, särskilt vid permission och utskrivning. Till exempel ska rättspsykiatrin sköta missbruksbehandlingen för sina patienter även efter utskrivning tills öppenvården tagit över.
– En del av dem som skrivs ut har besvär som inte alltid är så lätta för allmänpsykiatrin att ta hand om.
Landstingens vårdansvar för intagna inom bland annat kriminalvården måste förtydligas. Kriminalvårdens psykiatribehov löses idag av konsultläkare.
– Det tror vi inte är tillräckligt bra.
För den som till exempel sitter på Kumla behövs avtal mellan hemlandstinget och Örebro läns landsting, där Kumla ligger, för att skapa kontinuitet i vården. Och när någon skrivs ut har hemkommunen ansvaret; det ska också förtydligas.
Betänkandet innehåller också tidigare presenterade förslag, till exempel om tvång i öppenvården och en myndighet rörande barn med psykisk ohälsa.

Anders Milton har haft regelbunden kontakt med de psykiatriska specialitetsföreningarna. Anna-Maria af Sandeberg i Svenska psykiatriska föreningen kommenterar förslagen:
– Vi är naturligtvis jättenöjda. Vi har länge tyckt att det behövs en ökad satsning på psykiatrin, att man dragit ner slutenvårdsplatserna för mycket, att kommunernas ansvar behöver förtydligas och att samarbetet med landstingen måste bli bättre.
Den 6 december debatteras förslaget på Folkets hus i Stockholm. Medverkar gör bland andra socialminister Göran Hägglund.


Anders Miltons treåriga uppdrag löper nu ut.