– Vi är oerhört glada. Vi var oroliga länge, men nu är arbetstidsfrågan prioriterad i landstinget. Det finns stöd för att ge de lokala parterna förhandlingsutrymme att hitta egna arbetsanpassningar, betonade Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, på fredagens presskonferens då den partsgemensamma överenskommelsen presenterades.
Enigheten är bred, sades det från podiet. Där satt det biträdande finanslandstingsrådet Maria Wallhager (fp), biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt och läkarföreningens ordförande. Men tolkningarna går isär något om vilka verksamheter som kräver avstegsavtal.
– Vi ska ge verksamheterna mandat att lokalt teckna avtal. Om det finns behov av avsteg ska det användas, men bara i de verksamheter som är av extraordinär karaktär, sade Maria Wallhager, som dock inte kunde ge några exempel på sådana kliniker.
Göran Stiernstedt fyllde i:
– I själva verket rör det sig om några procent av landstingets verksamheter.
Samtidigt menade Wallhager att situationen kräver att man är »pragmatisk« och hittar lösningar för patienternas bästa och för läkarnas arbete. Läkarföreningens utgångspunkt är att förvaltningarna själva bedömer var behoven om avstegsavtal finns.
– Vi ska anpassa oss till lagen i så hög utsträckning som möjligt, men det kommer att behövas lokala avsteg, sade Thomas Flodin.
Avtalen ska stämmas av med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, enligt överenskommelsen.
– Avtalen får inte bli för yviga så att avstegen blir för stora. Det är också ett sätt att sprida de goda exemplen, sade Wallhager.
Så SKL sätter ramarna för avtalen?
– Nej, vi använder ordet avstämning i stället, sade Stiernstedt.
Thomas Flodin inflikade att det är de enskilda klinikerna som kommer överens om innehållet i avtalen, därefter kommer SKL in i bilden.
Överenskommelsen innebär också att uppsägningarna av de lokala jour- och beredskapsavtalen och flextidsavtalen dras tillbaka. Men uppsägningen blir en lokal fråga som avgörs av varje förvaltning.
Maria Wallhager vill att arbetstidsanpassningen ska vara klar senast den 31 mars. Några är säkert klara redan vid årsskiftet, tror hon. För verksamheter som inte hinner förlängs de gamla avtalen till 31 mars.
–Det har utmålats en bild av att det ska utbryta kaos i sjukvården vid årsskiftet, men så är det inte. Nu arbetar vi brett med arbetstidsfrågan, sade Wallhager.
Överenskommelsen mellan parterna finns att hitta på http://www.slf.se