Antalet ansökningar till ämnesrådet för medicin går upp och ner, från ett år till ett annat. I år har det totala antalet ansökningar om projektbidrag gått ner med 10 procent. Ansökningarna till bidragsformen »anställning som forskarassistent« har minskat med 20 procent.
Oavsett dessa årliga svängningar har andelen kvinnor ökat sedan 1994, med några procent varje år. I år har andelen i stället minskat. Varför vet man inte på Vetenskapsrådet.
– Totalt sett minskar alla ansökningar i år, men kvinnornas minskar lite mer, och det har vi ingen bra förklaring på. Vi får hoppas att det är en tillfällighet, säger Håkan Billig, huvudsekreterare för ämnesrådet i medicin.

Vetenskapsrådet beviljade i november anslag på omkring 560 miljoner kronor, fördelade på 30 postdok, 36 forskarassistentanställningar och 351 projekt.
Statistik från Vetenskapsrådet visar att männen har något lättare att få anslag.
När det gäller postdok och forskarassistentanställningar söker fler kvinnor än män. Runt 60 procent av de sökande är kvinnor. Beviljandegraden är nästan lika för kvinnor och män. Det skiljer på någon procentenhet till männens fördel. Totalt får omkring 12–14 procent anslag.
Men när det gäller projektbidrag är bilden omvänd i utgångspunkten. Betydligt fler män än kvinnor söker, två tredjedelar är män. Beviljandegraden är också i detta fall något högre för männen, men skillnaden mellan könen aningen större. När det gäller nya bidrag beviljas 17,6 procent av männens ansökningar och 15,2 procent av kvinnornas. När det gäller omprövningsbidrag är beviljandegraden långt större för båda könen, 83,3 respektive 82 procent. Men i praktiken kommer detta ännu fler män än kvinnor till del, eftersom andelen manliga sökande till just omprövningsbidrag är särskilt stor; närmare 80 procent av de sökande är män.
I kronor räknat går omkring 80 procent av ämnesrådets anslag till projekt.

Sett över en tioårsperiod har ansökningarna till Vetenskapsrådet dubblerats, men det betyder inte att fler forskar nu än tidigare. Håkan Billig tror snarare att ökningen kan vara ett tecken på att allt fler får finansiera sin forskning med externa anslag och allt mindre finansieras direkt av universiteten.
Statistik och bidragsbeslut, se http://www.vr.se