– Det är ett intressant förslag. Informationsstyrning är en internationell trend som märks i Storbritannien, Finland och Danmark. Den nationella nivån vill få en starkare styrning över sjukvårdens aktörer, säger Mats Brommels, professor vid Medical Management Centre vid Karolinska institutet.
Han kan skönja en centraliseringsvåg i många länder som går ut på att staten vill kontrollera sjukvårdens verksamhet i högre grad än tidigare. Kunskapsstyrning och normerande styrning passar in i den bilden, anser han.
– Nu får Socialstyrelsen kontroll över både kunskapsbasen och utfärdandet av direktiv och föreskrifter. En klar ökning av makten över sjukvården, säger Mats Brommels.
Hans bedömning är att staten genom kunskapsstyrning vill minska på variationerna i behandling och praxis i sjukvården.
– Det finns stora variationer kvalitetsmässigt mellan olika delar av landet, och enheter. Vården är inte jämlik.
Men han tror inte att det blir alldeles lätt att styra över en verksamhet i landsting och kommuner som präglats av autonomi och hög grad av egna beslut.
– För att en normerande styrning ska fungera krävs legitimitet. Men det kommunala självstyret har långa, djupa traditioner, så det blir inte enkelt. För att omläggningen av Socialstyrelsen ska få effekt krävs att professionen uppfattar den som expertorgan snarare än politiskt styrd myndighet. Är Medicinalstyrelsen på väg tillbaka?