På Mölndals sjukhus ska en geriatrisk och en halv medicinsk vårdavdelning stängas och andra avdelningar »förtätas«. Resultatet ska bli en minskning med 26 platser, från 191 till 165, enligt planerna redan från och med den 1 februari.
I samverkansgrupperna mellan arbetsgivare och de fackliga representanterna är man inte överens. På fackligt initiativ hänsköts frågan den 15 januari till Arbetsmiljöverket (AV) enligt 9 § Arbetsmiljöförordningen.
Facken är »starkt oroade« och anser förslaget »orealistiskt och inte genomförbart«. Arbetsmiljökonsekvenserna blir »förödande«. Och »känslan av att inte kunna erbjuda sjukvård av god kvalité är också en starkt negativ arbetsmiljöfaktor«, »även om tillsynen av vården som sådan inte hör till Arbetsmiljöverket«, skriver de till AV. De anser inte att sjukhusets planerade åtgärder kan motverka riskerna.
Förra veckan svarade verket.
– Arbetsgivaren har gjort en riskanalys och så långt har de uppfyllt kraven, men vi pekar på att planen kan göras mer fullständig, säger Barbro Nilsson på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

Verket har svarat med ett yttrande, inte med ett beslut. Om arbetsgivaren till exempel inte hade gjort någon konsekvens- eller riskanalys över huvud taget så hade verket kunnat ta ett »skarpare beslut«.
– Vi kommenterar det hela och lägger bollen tillbaka i samverkansgruppen. Vi kan inte stoppa förändringen, men om den genomförs kommer vi att genomföra någon typ av tillsyn, sa Barbro Nilsson förra tisdagen.
Dagen därpå avslutades samverkan i oenighet.
Inom någon vecka tas sannolikt beslut om att genomföra förändringarna, enligt SUs kanslichef Ann-Christine Andersson.
– Det är bedrövligt, säger Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening och Saco-representant i samverkansgruppen.
– Det finns ett behov av sjukvård. Det finns en förhoppning att korta vårdtider och att kommunen ska ta emot de äldre patienterna, men den beredskapen finns inte. Patienterna är för sjuka.
Man kommer inte att nå det ekonomiska målet och om det vore möjligt att korta vårdtiderna hade man redan gjort det, menar hon och påpekar att Östra sjukhuset har konstanta överbeläggningar på medicin.
– Men vi är nöjda att Arbetsmiljöverket kommer att utöva tillsyn, säger Christina Berntsson.

I Mölndals sjukhus egen konsekvensanalys beskrivs en rad risker: Risk för försämrad vårdkvalitet och vårdhygien. Uppenbar risk för överbeläggningar om vårdtiderna inte kortas med 10–15 procent. Risk för ökad arbetsbelastning, försämrad arbetsmiljö, mer övertid, fler bakjoursstörningar och kompetensflykt. Risker för försämrad utbildning av yngre läkare nämns också, liksom sämre möjligheter att klara vårdgarantin inom den elektiva ortopedin.
I SUs handlingsplan beskrivs de flesta av riskerna som »allvarliga«. Enligt planen ska de motverkas av följande åtgärder: Vårdkedjorna ska »optimeras«, vårdtiderna minskas med 10–15 procent, fler platser öppnas med kort varsel, jourlinjer anpassas, tydliga arbetsmiljömål utarbetas och följas upp, tillämpningen av Arbetstidslagen ska »följas« och informationen om vikten av hygienåtgärder uppdateras.

Till AV skriver sjukhusledningen att det är »fullt möjligt« att förkorta vårdtiderna med 10–13 procent utan att försämra arbetsmiljön.
Neddragningen är en av SUs budgetåtgärder för att få ekonomin i balans.
Många av patienterna som läggs in akut på Mölndals sjukhus är multisjuka äldre personer. Under 2007 ska också en stor del av SUs elektiva ortopedi flytta till Mölndal.
– Det jag efterlyser från politiken är en dialog med professionerna som kan vården. Nu är det bara ekonomin som styr, men det är vi som träffar patienterna, säger Berntsson.


Från 191 till 165 platser redan i februari är planerna för Mölndals sjukhus. Foto: Marie Ullnert