– Linköping har profilerat sig starkt med problembaserat lärande och det har gett väldigt nöjda studenter. Men Linköping ligger förvånansvärt lågt i resultaten som rör frågan om forskning, då de satsar mer på grundutbildningen, säger utredaren Linn Lindquist, Läkarförbundet, som påpekar att enkätundersökningen inte säger någonting om utbildningarnas kvalitet, bara studenternas upplevelse.
Läkarförbundet har under hösten 2006 gjort en enkät till alla medlemmar som fått svensk legitimation 2005, 838 personer, för att se vad de tycker om grundutbildningen. Svaren från 679 personer, varav 176 med utländsk examen, visar att samtliga grundutbildningar får ett något högre betyg jämfört med tidigare års enkäter.

Högst i rangordningen hamnar Linköping med goda betyg i »gett dig goda förutsättningar för AT och ST«, »utvecklat din förmåga till samarbete«, »hjälpt dig handlägga akuta patienter« och »hjälpt dig att kommunicera med patienter«. Resten av utbildningsorterna hamnar en bit ner på skalan.
Ingen av utbildningarna får högt betyg när det gäller att stimulera forskningsintresset och ge ledarskapsträning.
– Flera utbildningar har försökt få till stånd ledarskapsutbildning. I dag är detta mer utspritt under åren. Det finns inga kurser, snarare talas det om en röd tråd under utbildningen, säger Lindquist.
Utöver frågor om anställningsförhållanden har läkarna frågats ut om vilken specialitet de avser att satsa på. Enkäten visar att 21,4 procent av läkarna ser allmänmedicin som utbildningsmål och 13 procent vill satsa på internmedicin. Intresse finns även för psykiatri, kirurgi, barnmedicin och anestesi som vardera hamnar på 5–7 procent. Minst intresse finns för medicinsk rehabilitering och infektion, se Tabell I.

Läkarstudenterna ger bra betyg åt utbildningen i Linköping.