Yrkandet överlämnades till Sveriges Kommuner och Landsting den 30 mars.
Lönenivåerna blir avtalsrörelsens svåraste fråga, tror Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i såväl förbundet som förhandlingsdelegationen.
Och den viktigaste?
– Relationen mellan de lokala parterna. Den måste förbättras.
Inom läkarkåren finns ett stort missnöje med gällande avtal och hur de senaste löneöversynerna gått till. De senaste åren har kåren haft en sjunkande löneutveckling, enligt yrkandet, och många lokalföreningar har haft svårt att få inflytande. Ett lägstutrymme i avtalet behövs därför, och möjligheten att välja den traditionella förhandlingsmodellen framför lönesamtalet måste lyftas fram, anser förbundet. Det sista är ett krav som Sjukhusläkarföreningen drivit.
Sveriges Kommuner och Landsting vill att lönesamtalet ska vara den enda modellen, något som Läkarförbundet inte accepterar.
Läkarförbundet vill också ha ett system för att motverka osakliga löneskillnader mellan könen.
Gravida ska ha rätt att vid behov besöka mödravårdscentral på betald arbetstid. Idag får detta ske vid högst två tillfällen. Vidare kräver förbundet ett utökat föräldrapenningstillägg och att unga läkare som dubbelspecialiserar sig inte drabbas av en sämre löneutveckling.
AT-läkarnas lägstalön bör vara 23 750 kronor från den 1 juli 2007 och 24 600 kronor från den 1 april 2008, anser förbundet. Men från den 1 april 2009 vill man att AT-läkarna omfattas av samma lönesystem som övriga läkare. Alltså kan lägstalönen för AT-läkarna då tas bort. För AT-läkarna ska det också tydliggöras vem som är deras chef.
Medicine studerandes arvode ska höjas till 17 700 kronor den 1 april 2008 och till 18 300 kronor den 1 april 2009, anser förbundet.
Några frågor vill Läkarförbundet föra ner på lokal nivå. Det gäller överenskommelser om höjd ersättning för bunden tid under beredskap, jourbefrielse för gravida och äldre och en struktur för att hantera fortbildningsfrågor.
Det nuvarande läkaravtalet löper ut den sista juni.

Kommer arbetstidsfrågan att dras in i avtalsrörelsen?
– Nej, ingen part har yrkat i den frågan.

»Dags att säga upp jouravtalet«

Eftersom det inte lokalt avtalats om anpassningar till den nya arbetstidslagen går läkarna ekonomiskt back på vardagsjourpass sedan den 1 januari i år. Läkarförbundet måste därför allvarligt överväga att säga upp jouravtalet, anser Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ledamot av förhandlingsdelegationen. Se ledare i nr 1/2007 av tidningen Sjukhusläkaren. Men detta är inte förbundets politik. – Absolut inte. Det är inget som diskuterats i förhandlingsdelegationen. Sjukhusläkarföreningen har inte yrkat på det och det är inte förankrat i Sjukhusläkarföreningen. Det får ses som en personlig åsikt, kommentar Eva Nilsson Bågenholm.