Dagens möjligheter räcker, anser Läkarförbundet i sitt remissvar. För det första kan frågan idag regleras i kollektivavtal. Och om kollektivtalsreglering skulle saknas kan arbetsgivare begära ett intygsföreläggande från Försäkringskassan.
Läkarförbundet tror inte på regeringens motiv, att skapa ökade möjligheter att tidigt upptäcka rehabiliteringsbehov.

Det är viktigt med tidiga rehabiliteringsinsatser i de fall där det behövs, men sådana behov upptäcks inte med hjälp av ett sjukintyg från första dagen, anser förbundet och påpekar att de flesta av dem som sjukskrivs återgår i arbete utan rehabilitering.
En laglig rätt för alla arbetsgivare att begära sjukintyg från dag ett skulle dessutom kunna öka trycket på vårdcentralerna och ytterligare försämra tillgängligheten. Risken är att ett utökat sjukintygsskrivande skulle ske på bekostnad av de patienter som har större vårdbehov.

Regeringen har dock inte tagit intryck av synpunkterna. En proposition kommer inom några veckor, och lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli. Lagen kommer också att innehålla en formulering om att arbetsgivaren bör stå för patientavgiften, enligt Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig för socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).
Läs hela remissvaret på http://www.slf.se. Svaret har gått till Saco, som är formell remissinstans och har samma åsikt som Läkarförbundet.