Nina Rehnqvist, som är ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och de övriga ledamöterna i delegationen utsågs av näringsminister Maud Olofsson i förra veckan. Delegationen ska stärka den kliniska forskningen genom att förbättra samverkan mellan forskningens olika aktörer.
Enligt delegationens direktiv: »Det övergripande målet är att stärka Sverige som kunskapsnation och bidra till att Sverige blir Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi. En grundförutsättning är en fri forskning av hög vetenskaplig kvalitet och en livskraftig läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustri.«

Gruppen ska börja arbeta omedelbart och slutrapportera sitt uppdrag den sista december 2009. En budget på 30 miljoner kronor kan användas till bland annat informationsinsatser, pilotprojekt, möten, seminarier och konferenser.
Parallellt med delegationen ska professor Olle Stendahl utreda den kliniska forskningens villkor och behov och föreslå åtgärder på längre sikt; se även LT nr 12/2006.