Högskoleverket har granskat 136 vård- och medicinutbildningar. Utbildningens innehåll, organisation, studiemiljö, lärarkompetens och kvalitet i den kliniska utbildningen är exempel på bedömningskriterier. Resultatet visar att de sex läkarutbildningarna i landet uppfyller Högskoleverkets kvalitetskrav. Allra bäst betyg får programmen vid Linköpings och Lunds universitet.

Men utredarna har synpunkter på de kliniska utbildningarna vid flertalet program. När det gäller kvaliteten på den kliniska delen vid programmet vid Karolinska institutet, KI, anser Högskoleverket att målbeskrivningarna skulle anpassas mer till Bolognaprocessen. De kliniska placeringarna är korta med omfattande schemaläggning av undervisning, och handledningen är av »varierande kvalitet«. Integrationen mellan bas- och kliniska vetenskaper är också svag vid KI, menar verket.

Läkarprogrammet vid Umeå universitet får också synpunkter: den kliniska utbildningen kan förbättras med tydligare målbeskrivningar, mer enhetlig examination och längre kliniska placeringar i primärvården. Dessutom brister den kliniska tjänstgöringen på universitetssjukhuset i kvalitet. Även Göteborgs universitets läkarprogram har svaga sidor: för stark betoning på klinisk placering vid universitetssjukhus, primärvården är dåligt utnyttjad och de kliniska placeringarna för korta. Liknande kritik får läkarprogrammet vid Uppsala universitet, som nu växlar om till ny utbildningsplan, för den kliniska utbildningen i den gamla planen.

Läkarprogrammen vid Linköpings och Lunds universitet håller en hög kvalitet, enligt Högskoleverket. I Linköping finns till exempel ett tydligt samband mellan mål och process och en modern högskolepedagogik, och basala och kliniska vetenskaper har integrerats väl i kurserna. Andra styrkor i Linköping är att det finns många inslag som rör primärvård, webbaserade PBL-scenarier och god uppföljning av de svaga studenterna. Utbildningen i Lund får också goda vitsord, men Högskoleverket har synpunkter på en alltför sjukhusorienterad klinisk utbildning och att studenterna möter för få patientfall.Trots kritik mot den kliniska utbildningen anser Högskoleverket att landets läkarutbildningar håller hög kvalitet; Linköping får till exempel bra betyg.