Två enskilda fall, som båda rör sjuksköterskor, i Västerbottens och Stockholms läns landsting gäller samma principfråga. Får arbetsgivaren bestämma hur kompensationen ska se ut? Sjuksköterskorna hade beredskapspass som ledde till inhopp i arbetet och den sammanhängande dygnsvilan bröts. Detta medförde att arbetsgivaren drog av timmar från sjuksköterskornas kompsaldo, mot deras vilja. Eva Håkansson, styrelseledamot för Vårdförbundet på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, säger att ärendet med sjuksköterskan förbereds just nu och att det kan bli aktuellt att förbundet begär lokala tvisteförhandlingar med yrkande om skadestånd från landstinget.

– Vi anser att det inte är rätt att dra komp för att få den lagstadgade ledigheten. Här är det en person som varit inne på beredskap men inte fått ersättning för att det blev bruten dygnsvila, säger Eva Håkansson.
I Västerbottens läns landsting finns ett liknande fall. Det gäller en sjuksköterska på Lycksele lasarett som arbetade i beredskap under en natt, och kallades in under denna, för att morgonen efter gå på ett arbetspass. Arbetsgivaren uppmanade henne att sluta lite tidigare, men sjuksköterskan valde att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren drog då av timmar från hennes kompsaldo.
Vårdförbundet har nu begärt tvisteförhandlingar för att pröva två principiella punkter. Dels om arbetsgivaren har rätt att bestämma hur och när kompensationen ska tas ut, dels om arbetsgivaren har rätt att bryta den sammanhängande dygnsvilan utan att teckna avtal om avsteg från lagen.

Om en tvist inte leder till en överenskommelse mellan parterna går den vidare till Arbetsdomstolen, AD. Ett domslut blir prejudicerande, och troligen även vägledande för läkarna. Det är framför allt den principiella delen i tvisten som handlar om att arbetsgivarna måste träffa avtal för att kunna bryta kombinerad dygnsvila/beredskap, som påverkar läkarna, menar Conny Gustafsson, chefsförhandlare på Läkarförbundet. Men han tror att frågan aldrig når AD.
– Arbetsgivarna kommer att betala innan dess. De disponerar inte ensidigt utlägg av kompensationstid för övertidsarbete, säger Conny Gustafsson.
Om arbetsgivarna backar och det blir tydligt att de inte kan bryta dygnsvilan utan att teckna avstegsavtal, ger det ändå signaler till läkarna att avstegsavtal behövs, menar Gustafsson.


Eva Håkansson