Myndigheten, med säte i Solna, etablerades 2005 för att angripa bland annat just detta problem.
Förra veckan publicerades myndighetens första epidemiologiska årsrapport. Enligt den drabbas varje år omkring 3 miljoner människor inom EU av vårdrelaterade infektioner och för omkring 50000 leder infektionen också till döden.
– Det är för mig oacceptabelt att en av tio patienter som läggs in på sjukhus i EU får en vårdrelaterad infektion. Stödåtgärder för att möta det problemet kommer att vara en prioriterad fråga för kommissionen och ECDC det närmaste året, kommenterar Markus Kyprianou, EUs kommissionär för hälsa.

I rapporten är ländernas rapportering av 49 infektionssjukdomar under de senaste tio åren sammanställd. För de flesta infektioner är trenden stabil eller nedåtgående. Goda resultat märks främst för sjukdomar som det finns vaccin mot. Till exempel har inget fall av polio konstaterats inom EU sedan 1992.
Men det finns några stora infektionshot. Ett av de mest allvarliga, såväl globalt som inom EU, är spridningen av läkemedelsresistenta mikroorganismer. Det vanligaste problemet är MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus), och problemet växer inom i princip alla medlemsländer. Två, Slovenien och Frankrike, har dock lyckats vända trenden, vilket ECDC ser som ett bevis för att detta är möjligt.
Antibiotikakonsumtionen måste minska, enligt ECDC, och denna, liksom förekomsten av MRSA, varierar kraftigt inom EU. Konsumtionen är tre gånger så hög i södra Europa som i norra. Bredspektrumantibiotika är också vanligare i södra Europa. Som högst är resistensen hos Staphylococcus aureus i Rumänien, drygt 60 procent. Portugal, Malta, Cypern och Grekland ligger runt 40–50 procent, medan de nordiska länderna och Nederländerna rör sig runt ett par procent.
Som stora infektionshot betraktas också hiv, tuberkulos, influensa och pneumokocker (se ruta).

Andra sjukdomar som oroar ECDC är klamydia, fågelinfluensa, legionella, campylobacter, E coli och listerios.
Rapporten täcker de 25 länder som var medlemmar 2005 samt Island, Liechtenstein och Norge.
På basis av rapporten ska EU ta fram strategier tillsammans med medlemsländerna och WHO. Även om det stora arbetet måste utföras i medlemsländerna kan ECDC bidra genom att sprida kunskap om evidensbaserad »best practice«. Jämförbarheten och kvaliteten på data behöver också bli bättre, påpekar ECDC. EU behöver också ett bättre system för »early warning«. Hela rapporten: http://www.ecdc.europa.eu

Hot enligt ECDC


• Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
• Hiv. Det finns omkring 700000 hiv-smittade inom EU. En tredjedel uppskattas vara omedvetna om sin infektion.
• Tbc. Tuberkulos ökar inom utsatta grupper, bland annat hiv-smittade. Resistent tbc finns hos 18 procent av tbc-fallen i Baltikum. I övriga EU är nivån 0-6 procent. ECDC arbetar med en handlingsplan mot tbc på uppdrag av kommissionen.
• Influensa. Flera hundra tusen drabbas varje vinter. Tusentals dör trots att vaccin i riskgrupper hade kunnat förhindra detta.
• Pneumokocker orsakar tusentals dödsfall varje år, trots att vaccin kan skydda.

Europeiska smittskyddsmyndigheten huserar i före detta Tomtebodaskolan i Solna utanför Stockholm. Foto: Claus Gertsen/Scanpix