Kommentaren är föranledd av SVTs »Uppdrag granskning« den 22 maj, som beskriver tre fall där Socialstyrelsen aldrig borde ha utfärdat någon legitimation.

Det första fallet rör en man med tysk läkarlegitimation från 1968 som 2001 ansökte om svensk legitimation. För läkare med legitimation från EU/EES-land krävs ett intyg från landets motsvarighet till Socialstyrelsen om att legitimationen fortfarande gäller. Men något sådant tyskt intyg fanns inte i ansökan. Ändå fick mannen ut en svensk legitimation.
Fall nummer två rör en svensk man utan läkarexamen som köpte en förfalskad svensk legitimation och genom den fick ut en dansk legitimation. Via den danska legitimationen fick han ut en svensk. På liknande sätt gjorde sedan hans flickvän.
I TV-programmet påstod mannen med den »tvättade« legitimationen att falska läkarlegitimationer används på detta sätt i Sverige av personer som vill slippa göra AT.

På Socialstyrelsen har man inte hittat några fler sådana fall.
– Vi har inga belägg för det, säger Kerstin Risshytt, chef för enheten juridik och behörighet på Socialstyrelsen.
Hon konstaterar att det är ovanligt att legitimationer utfärdas felaktigt. Själv känner hon inte till fler än de tre nu nämnda fallen.
Däremot granskar Socialstyrelsens tillsynsavdelning läkare som misstänks inte sköta sitt arbete. Under 2006 fick 14 läkare sin legitimation indragen till följd av misskötsel.

Efter TV-programmet ringde ovanligt många till Socialstyrelsen, som under det senaste året börjat skärpa sina legitimationsrutiner.
Mellan de nordiska ländernas tillsynsmyndigheter skickas idag information om disciplinpåföljder som utfärdats. Men Socialstyrelsen vill att samarbetet utökas. Och på EU-nivå planeras en webbplats där ländernas tillsynsmyndigheter ska kunna kommunicera med varandra.

Fakta. Något av detta krävs för svensk legitimation:


• Svensk läkarexamen, AT-bok och personbevis.
• Legitimation utfärdad i annat nordiskt land.
• Läkarutbildning och legitimation från annat EU/EES-land tillsammans med ett högst tre månader gammalt intyg om att legitimationen fortfarande gäller. Intyget ska vara utfärdat av tillsynsmyndigheten i det landet.
• Läkarutbildning från land utanför EU/EES tillsammans med språkprov, kunskapsprov och provtjänstgöring i Sverige.