Lägsta möjliga pris på läkemedel var ett av de statliga målen när den norska apoteksmarknaden öppnades för nya aktörer. Men sett i backspegeln har prisfallet på generikapreparaten inte blivit så stort som väntat, anser myndigheter. Priserna till kunderna är för höga. Generikan har däremot varit en lyckad affär för de tre stora apoteks- och grossistkedjor som dominerar marknaden. Vinstmarginalerna är stora; vissa år har de tjänat 250 miljoner kronor på lagen om utbytbarhet av dessa läkemedel, enligt beräkningar av norska Legemiddelverket. Men det norska branschorganet Apoteksforeningen gick nyligen till attack mot uppgifter i pressen om höga läkemedelspriser.
Samtidigt som den nya apotekslagen infördes 2001 kom även lagen om utbytbarhet av generika. Apoteken blev tvungna att informera kunden om att byta till ett billigare preparat. Detta skulle spara pengar för staten – och patienterna.

Men den nya apotekslagen innebar inga restriktioner för starka intressen mellan apotekskedjor och grossister då detta skulle skapa en stark »köparmakt« från apotekens sida.
Tre internationella apotekskedjor steg in i Norge och tog över 93 procent av marknaden. Det var företagen Alliance, som ägs av grossisten AllianceUnichem, Apotek1, som ägs av grossisten Apokjeden, och Vitus Apotek, vars ägare är grossisten Norsk Medisinaldepot. Dessutom finns fristående apotek och offentliga sjukhusapotek.
– Denna koppling mellan ägarna är orsaken till att grossisterna inte har några motiv att sänka sina priser, menar Øystein Langgåt, senior rådgivare inom ekonomi på Legemiddelverket.
Grossisterna kan med andra ord köpa in billigt, men sälja dyrt till apoteken, och hämtar in vinster eftersom det är samma kaptalintressen. Då grossist och apotek har samma ägare hamnar vinsten i samma ficka. Kunden är förlorare, men också staten som tappar i intäkter på de statligt subventionerade läkemedlen, så kallade »blåreseptordningen«, se faktaruta.
– Detta medför att myndigheterna måste reglera priserna på ett mer direkt sätt jämfört med våra grannländer. Att apotekskedjorna agerar så här är väntat eftersom de är kommersiella aktörer som vill optimera sina egna vinster, fortsätter Langgåt.
Därför ligger idag apotekens stora förtjänst i att sälja just generika.

Inne på Apotek1 i Gallerian mitt i centrala Bergen är det fullt med folk. Det är en varm majdag mitt i veckan och föräldrar, ungdomar och pensionärer strosar omkring i lokalen där flaggor och skyltar om »sval fotkräm« och »kom-ihåg-plåster« hänger från taket. Apotek1 ingår i Apokjeden, som är den största kedjan i Norge med 224 apotek. 2005 redovisades det bästa resultatet någonsin för kedjan; förra årets resultat är ännu inte offentligt. Bättre marginaler på generiska läkemedel, hygienartiklar och egenvårdsprodukter var en orsak, hette det i pressmeddelandet. För att öka vinsten försöker apoteket att trigga personalen att sälja vissa generikaläkemedel, där Apotek1 har pressat priserna gentemot grossisten, menar apotekschefen Eli Bjørke-Hellerslien.
– Om kedjan klarar av att byta 80–90 procent av läkemedlen till den billigaste produkten får det lokala apoteket 0,1–0,25 bonus. Av detta går 15 procent till ett gemensamt personalkonto som kan användas till sociala saker, julbord och sådant, säger hon.
Samtidigt påpekar hon att det inte blir så mycket för de 15 anställda, bara 1 500–2 000 kronor att dela på per månad.

Resultatmål för försäljning finns för varje apotek, men apotekschefen vill inte säga hur målet ser ut för Gallerians apotek.
– Marginalerna mellan olika apotek kan variera från 20 till 30 procent beroende på hur försäljningen ser ut och om du har patienter med mycket dyra läkemedel, säger Eli Bjørke-Hellerslien.
Apotekschefen berättar att hon tillsammans med personalen pratar om hur de kan få upp omsättningen. Mersälj, stavas det. Det handlar om att plussa till varor som kunden kan behöva.
– Till exempel om kunden ska ha klorhexidin försöker vi fråga om han också behöver sterila kompresser. Samma gäller för steroidsalva på recept, då vi undrar om han också vill ha fuktighetskräm, vilket kan behövas vid eksem. Vi har gott vetenskapligt stöd i detta, menar hon.
Kring kassan ligger resestorlekar av tandkräm, hudkräm, plåsteraskar och första hjälpen-väskor, lätt för kunden att lägga ned i varukorgen.
– Vi försöker göra dagen bättre för patienten. Vi försöker att tänka för kunden, och också sälja mer. Vi ger även råd om hur de till exempel ska sticka in en spruta eller använda inhalatorn, säger apotekschefen.

Debatten om de »nya« apoteken har hettat till i Norge under det senaste året. Inte bara ägarstrukturen utan också prisläget på läkemedel har fått reaktioner.
Det började med att Legemiddelverket förra året gjorde en nordisk jämförelse av priserna på generikan i en utredning. Resultatet visar att i Sverige och Danmark är priserna på vissa läkemedel 50 till 75 procent lägre jämfört med Norge. I analysen ingick de billigaste generiska preparaten på marknaden, läkemedel som står för 90 procent av omsättningen. För dessa läkemedel finns ett statligt prisregleringssystem, det så kallade »trinnprissystemet«, se faktaruta nedan. Systemet infördes i syfte att reducera statens och patientens kostnader för dessa läkemedel. Kortfattat innebär systemet att prisavdrag görs stegvis på apotekens priser under det första året efter att konkurrens uppstått.
Legemiddelverkets utredning visade att apotekskedjorna/grossisterna drivit på trinnprissystemet, vilket till en del fått ned priserna. Men analyser av inköpspriser och marginaler i distributionsled visar att trinnprismodellen inte reflekterar över den faktiska konkurrensen mellan leverantörer – inte heller de priser och rabatter som leverantörerna erbjuder marknaden. Avansen, det vill säga vinsten, kan ibland ligga på upp till 200 procent för vissa generiska preparat. Legemiddelverket har insyn i priserna, men har inte tagit sig tid att göra analyserna.
Varför inte?
– Vi har inte genomfört något systematiskt arbete med att kartlägga utvecklingen i grossisternas marginaler på läkemedlen över tid. Men det kan bli aktuellt, säger Øystein Langgåt.
Visserligen har staten sparat pengar för patienterna genom systemet, men det är ett »stelt« system, anser Øystein Langgåt.
– Ett system där man fastställer ett pris utan att ta hänsyn till marknadsfunktioner blir väldigt styrt. Priserna löper inte efter utbud och efterfrågan som i till exempel Danmark, säger han.
Norska staten har börjat dra öronen åt sig igen när det gäller läkemedelspriserna. Den statliga Riksrevisionen ska det närmaste året göra en genomgång av läkemedelsmarknadens priser. Nya krav på avdrag i trinnprissystemet är också att vänta. Helse- och omsorgsdepartementet skickade 25 juni ut ett betänkande på remiss om ytterligare avdrag på generika med 70 miljoner norska kronor och reducerade förmåner för patienter med 15–45 miljoner kronor. Ett alternativ, skriver departementet, till reducerade trinnpriser är att ytterligare reducera apotekens förtjänst.

Anne Markestad, ordförande i Norges farmaceutiske forening, är kritisk till det statliga trinnprissystemet i sig, som hon anser inte alls främjar konkurrens. Hon föreslår ett annat system.
– Idag är det bara fokus på varupriset och grossisterna stoppar för mycket pengar i egen ficka. Vi skulle hellre vilja se en modell med »service-fees« som finns i till exempel Schweiz, och innebär att apoteket får betalt utifrån de tjänster de utför, säger Markestad.
Där får det enskilda apoteket exempelvis en viss summa för recepthantering, lite mer för generiskt byte, en ersättning för utleverans av metadon och så vidare. Dessutom tycker hon att staten bör fundera på att hitta andra offentliga mekanismer för att få ned priserna till nytta för kunderna.
Hon säger att apoteken naturligtvis vill styra in kunderna på de generika de tjänar mest på. Dessutom hör hon talas om säljambitioner i form av »piskor« och »morötter«. Morötter innebär olika kampanjmål om att sälja ett visst antal förpackningar av ett särskilt märke en viss månad. Piskan är att sätta upp resultatmål per månad för att få personalen att göra ett gott säljjobb, som i sig blir ett incitament – men lyckas man inte hotar personalneddragning.
– Vi ser ju hur personaltätheten stadigt sjunker på apoteken, en evig effektiviseringsprocess. Det är mindre fokus på fackkunskaper, mer på säljande, säger Markestad.

Apotekslagen i Norge


• Lagen, som trädde i kraft den 1 mars 2001, öppnar för fri etablering och lokalisering av apotek.
• Vertikal integration mellan grossist och apotek är möjlig.
• Det tidigare kravet på att ägaren till apotek ska vara farmaceut upphävdes. Ägarskapet är numera fritt med vissa undantag. Till exempel får förskrivare, sjukvårdsföretag eller tillverkare av läkemedel, samt personer med anknytning till sådan verksamhetinte äga apotek.
• Apoteken får dock bara drivas av universitetsutbildade farmaceuter.
• Tillstånd krävs för att äga och driva apotek. Tillstånd för ägarskap, apotekskoncession, och driftskoncession ges av helsedepartementet.
• I särskilda fall, t ex om det finns brister i tillgängligheten, kan kommuner och fylkeskommuner få tillstånd att äga apotek. Departementet kan villkora koncession om det bedöms vara lämpligt för att uppfylla målsättningar i lagen, tex krav på öppettider eller farmaceutisk service.
• Om inte enskilda apotek uppfyller villkoren och bestämmelserna i apotekslagen kan departementet återkalla apotekskoncessionen.
• Apoteken har liksom tidigare skyldighet att tillhandahålla samtliga läkemedel som säljs i Norge och s k egenvårdsprodukter som används av läkemedelsanvändare. Apoteken får även sälja andra varor som har en naturlig anknytning till det obligatoriska sortimentet.
• Apoteken har möjlighet att genomföra generiska byten mellan läkemedel, om inte läkare eller patient aktivt reserverar sig. Försäljning utanför apotek:
• Från den 1 november 2003 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. En förutsättning är att försäljningsstället har tillstånd att sälja livsmedel. Ansökan och godkännande av försäljning av dessa läkemedel sköts av Legemiddelverket.
• Bara vissa receptfria läkemedel säljs utanför apotek, t ex smärtstillande och febernedsättande, näsdroppar/ spray, vitaminer och naturläkemedel. All försäljning ska ske över disk, med undantag för rökavvänjningspreparat och naturläkemedel, och enbart till personer över 18 år.
• Reklam och andra aktiviteter och erbjudanden som syftar till att öka försäljningen får inte förekomma. Någon information eller rådgivning får inte ges.

Vad hände efter apoteksreformen i Norge?


• Nya apotekslagen kom 2001 och ledde till att tre internationella kedjor tog sig in i Norge: Alliance, Apotek1 och Vitus Apotek. Dessa står för 93 procent av marknaden.
• Utöver kedjorna finns några offentligt ägda sjukhusapotek, fristående apotek och delägda kedjeapotek.
• Tillgängligheten har blivit bättre. Antalet apotek har ökat markant, från 397 till 573.
• Flest nya apotek har vuxit fram i städerna, allra flest i Osloområdet. Det finns bara apotek i 238 av 433 kommuner. Nio av tio norrmän bor ändå i en kommun med ett apotek.
• Två av tre apotekskunder uppfattar dock ingen förändring av tillgängligheten. Hälften upplever inte heller någon skillnad i service.
• Servicen anses ändå ha blivit bättre när många apotek infört självbetjäning och direkt expediering av recept. Väntetiderna för kunder har kortats.
• Öppettiderna har blivit längre. Den genomsnittliga öppettiden på apoteken har ökat med cirka två timmar.
• Effektivare apoteksnäring har uppnåtts genom stordriftsfördelar och påverkan grossist– detaljist. IT-system och inköpsrutiner har gjort det möjligt att minska antalet anställda.
• Prispressen på läkemedel har uteblivit. På originalpreparaten har priserna gått ned, medan försäljningspriser på generika har inte sjunkit tillräckligt.
• Kvaliteten på apotekstjänsterna har blivit sämre. Fler apotek har gett brist på farmaceuter. • Arbetsbelastningen för farmaceuter har ökat, vilket också lett till att möjligheterna till vidareutbildning har minskat. • Felexpedieringar och missar i arbetet har dock inte ökat trots mindre personalstyrka. • Receptfria läkemedel har börjat säljas i butiker och bensinstationer. Även om tillgängligheten har ökat för dessa läkemedel har inte förbrukningen ökat nämnvärt.
Källa: ECON Analys, på uppdrag av Helse- och omsorgsdepartementet, 2004 samt Apoteksforeningen.

Prisreglering på läkemedel i Norge


• Staten betalar cirka cirka två tredjedelar av läkemedelskostnaderna för patienterna med hjälp av förmånssystemet, den så kallade »blåreseptordningen«. Kroniska sjukdomar som behöver behandlas lång tid berättigar till exempel till dessa recept.
• Patentskyddade läkemedel, originalpreparat, anses vara relativt billiga i Norge jämfört med andra länder. För dessa läkemedel gäller ett statligt maxprissystem. Det norska priset på ett visst läkemedel jämförs med priser i nio andra nordeuropeiska länder – sedan väljs de tre billigaste ut. Utifrån ett genomsnitt sätts ett maxpris för Norge. Utvärderingar visar att systemet fått ned priserna på patentskyddade läkemedel.
• För generika, kopior av tidigare patentskyddade läkemedel, gäller: Indexprissystemet, som gällde mellan 2003 och 2004, innebar att avdraget på priset utgick från grossisternas inköpspris över tid. I dag finns misstankar om prisfusk från apotekskedjorna, ett ärende som utreds av Ekokrim. Fusket kan ha skett genom att grossisterna använt sig av ett tvåprissystem, där ett för högt inköpspris rapporterats in till myndigheterna. Staten kan ha blivit lurad på 100 miljoner kronor. Trinnprissystemet, som gällt från 1 januari 2005, innebär avdrag görs stegvis på försäljningspriset ut från apoteken efter att läkemedlets patent gått ut. Det har sänkt priserna, dock ej tillräckligt, anser ansvariga. Från 1 januari 2007 gäller tuffare statliga avdrag.


Resultatmål och säljanda får personalen att sälja mer, menar apotekschefen Eli Bjørke-Hellerslien på Apotek1 i Gallerian i centrala Bergen.
Inom kort är det kampanj för solskyddsprodukter som får extra skjuts av att en känd hudvårdsfabrikant anordnar informationsdag i butiken.