I slutet av juni överlämnade Konkurrensverket en rapport till regeringen med förslag om hur hindren för effektivare konkurrens inom vårdsektorn kan överbryggas. Verket har studerat ett antal valfrihets- och kundmodeller i landet, men på de flesta håll drivs vården i offentlig regi.
– Det absolut största hindret mot ny etablering är att vård och omsorg överhuvudtaget inte konkurrensutsätts av landsting och kommuner, säger Kristian Viidas, projektledare på Konkurrensverket.
Han säger att ett annat problem är LOU, som genom hela sin tillämpning gör det svårare för nya, små aktörer. Förfrågningsunderlaget är ofta oklart och det är svårt att veta hur mjuka kvaliteter kommer att värderas. Detta gör att tolkningen av lagen kan skilja sig mellan olika landsting. Konkurrensverket vill införa en ny lag så att vårdaktörer ska kunna tillhandahålla sina tjänster i alla kommuner och landsting utan upphandling.
– Vi vill att de som behöver vård och omsorg själva ska få bestämma vem som ska utföra tjänsterna. Vi föreslår dessutom att en statlig myndighet tar över ansvaret för konkurrensutsättningen av vård och omsorg i hela landet genom att auktorisera aktörer, säger Viidas.
Hur ser du på Vårdval Stockholm?
– Ambitionen är bra, att konkurrensutsätta verksamheterna. Men för att komma ifrån oklarheter är det bättre att staten tar över makten kring auktorisationen.

För att det fria valet av vård ska fungera är ännu ett förslag att bättre och konsumentvänligare information tas fram. Verket vill se jämförande statistik om kvalitet, behandlingsresultat, service och bemötande, framtagen för patienterna.
– Mycket av den information som finns, till exempel kvalitetsregistren, är inte utformade för konsumenterna. Information skulle kunna länkas från Konsumentverkets hemsida, säger Viidas.