Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffat under pågående vård eller inom fyra veckor efter vårdkontakt Lex Maria-anmälas. Regeln gäller all typ av vård, somatisk som psykiatrisk, öppen som sluten. Anmälningen ska göras oavsett om vårdgivarens interna utredning visar på brister eller inte. Socialstyrelsen har nu gjort en sammanställning av 153 av de anmälda självmorden som inträffade under 2006. Brister i rutiner, avsaknad av suicidriskbedömningar och därtill knapphändig dokumentation är den vanligaste kritiken som Socialstyrelsen kommit med.
– Jag är överraskad att det är så enkla grejer som det stupar på, säger Helena Silfverhielm, medicinalråd vid Socialstyrelsen, som gjort sammanställningen.
I 81 fall har Socialstyrelsen framfört kritik och förslag på åtgärder till vårdgivaren; i hälften av dessa fall ansåg den inrapporterande vårdgivaren inte att något fel hade begåtts.
Helena Silfverhielm menar att det bland annat därför är så viktigt att alla fall faktiskt anmäls.
– Om det var upp till varje verksamhetschef att bestämma om ett fall ska anmälas, då skulle vi saknat hälften av materialet.

Av de 153 granskade anmälningarna kom 104 från psykiatrin, 22 från allmänmedicinsk verksamhet och 16 från somatiken. Övriga kom till exempel från den kommunala sjukvården.
Nästan hälften av patienterna hade gjort tidigare självmordförsök; i ytterligare en fjärdedel av fallen framgår det inte om vårdgivaren efterforskat detta.
Få av de inrapporterande vårdgivarna har utarbetade rutiner kring självmordsbenägna patienter. Endast en femtedel av verksamheterna uppger att de använder vårdprogram. I hälften av fallen framgick inte om vårdprogram använts; knappt 20 procent saknar vårdprogram. Resten har tillgång till det men använder det aldrig eller sällan.

Socialstyrelsen kritiserar också i flera fall brister i kommunikation och information. Helena Silfverhielm exemplifierar med patienter inom psykiatrin som behövt en akut bedömning av medicinjouren, där uppgiften om hög självmordsrisk inte framgått i överrapporteringen.
I mer än en tredjedel av fallen har vårdgivaren inte gjort någon suicidriskbedömning, eller så framgår det inte av journalen. I de fall en riskbedömning gjordes bedömdes mer än tre av fyra patienter ha ingen eller låg risk för suicid.
– Det visar hur svårt det är att göra en riskbedömning, säger Helena Silfverhielm.
Hon är också kritisk till hur läkare journalför uppgiften om självmordsrisk. Oftast står där endast »inget suicidalt« i journalanteckningen.
– I stället borde man beskriva hur man ställt frågan och vad patienten har svarat. Och så måste man komma ihåg att suicidalriskbedömning är en färskvara!


Helena Silfverhielm, medicinalråd vid Socialstyrelsen.