Sjukhuset har länge arbetat med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, där ett av målen har varit att få vårdpersonalen att rapportera fler avvikelser. Ett arbete som visat sig gå trögt bland läkare, men bättre bland sjuksköterskor (se LT nr 12/2007).

En läkarenkät med frågor om patientsäkerhetsarbete gick ut med ett halvårs mellanrum under 2006 (juni resp dec). Vid första mätningen svarade 69 procent (104 stycken) och i andra 57 procent (92 stycken). Dessutom skedde djupintervjuer med läkare. Arbetet gjordes tillsammans med Läkarförbundet och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF.

Carina Forsberg, chefläkare på sjukhuset, tror att förklaringen är att mätperioden är för kort för att se förändringar; en ny uppföljning kan därför bli aktuell. Med tiden tror hon att kunskap och insikt om patientsäkerhetsarbete ökar.
Ett påstående i enkäten som många inte kunde instämma i var »På kliniken har vi regelbundna möten då vi diskuterar avvikelser och/eller patientfall som inte gått så bra«. Många läkare svarade också att »nästanhändelser« var vanliga och uppstod på grund av exempelvis kommunikationsbrister.
– Detta är viktiga frågor som vi ska titta på, det är jättebra att de kommer upp till ytan. Vi kommer att formalisera detta i en ny handlingsplan, säger Forsberg.
Är det ledarskapet som brister när diskussionen uteblir på kliniken?
– Det krävs engagemang av alla parter för att få fart och kraft i arbetet, säger Carina Forsberg.
Catharina Andersson Forsman, VD för Läkarförbundet och en av de engagerade i projektet, tolkar ändå det stora intresset hos läkarna för att engagera sig enkäten som ett positivt tecken.
– Det tar tid att förändra attityder. 20 procent av läkarna var med i fokusgrupper och svarsfrekvensen i hela enkäten var 60 procent.