Är snus en hälsofarlig tobaksprodukt som till varje pris bör undvikas, inte minst för att det kan fungera som inkörsport till cigarettrökning? Eller är snus i jämförelse med cigaretter ganska harmlöst för hälsan och ett lämpligt alternativ för dem som vill sluta röka?

Debatten har böljat fram och tillbaka de senaste åren med vetenskapliga rön som stödjer än den ena sidan, än den andra. Lars Erik Rutqvist, specialist i onkologi och koncernansvarig för vetenskapliga frågor på Swedish Match sedan i juni förra året, tog ställning redan för flera år sedan. Enligt honom räddar snus livet på före detta cigarettrökare som annars riskerar att dö i rökningsrelaterad cancer.
Trots att Lars Erik Rutqvist alltså även tidigare varit engagerad i debatten om snusets inverkan på hälsan, i sig och i förhållande till cigarettrökning, har han under sitt första år på Swedish Match blivit förvånad över polariseringen i åsikter på området.
– Det finns en handfull personer som är väldigt ideologsikt färgade i sitt engagemang mot tobak. Att bedriva ett kraftfullt arbete mot rökning har jag stor respekt för och stödjer, för vi vet ju sedan 25 – 30 år att rökning är den viktigaste orsaken till ohälsa som man kan förebygga.
– Problemet är att den här gruppen drar all tobak över en kam och säger att all tobak är skadlig, att all tobak bör utrotas.
Lars Erik Rutqvist säger att antitobaksförespråkarna kastar ut barnet med badvattnet.
– Det primära måste ju vara att bekämpa och förebygga alla de sjukdomar som rökningen orsakar. Om folk sedan använder snus eller någon annan produkt som är vanebildande är inte så intressant, det tycker jag mer är en moralisk fråga.
Även Lars Erik Rutqvist menar emellertid att det är eftersträvansvärt med en helt tobaksfri värld, men konstaterar att det inte är ett realistiskt scenario.
– Det är den situationen vi måste hantera på ett pragmatiskt sätt.

Enligt Lars Erik Rutqvist är snusets största förtjänst dess potential som rökavvänjningsmedel och rökersättningsmedel.
– Vi vet att rökning orsakar en mängd ohälsa, framförallt cancer och hjärt–kärlsjukdom. I Sverige finns mer än en miljon rökare, och på något sätt måste vi försöka få dem att sluta.
– Och kan de inte göra det av egen kraft så kan man ge dem hjälp i form av läkemedel, nikotinersättningsmedel i form av plåster eller tugggummi.
Men Lars Erik Rutqvist hävdar att de preparaten är föga effektiva.
– Åtta av tio börjar röka igen, och det är inget bra. Trots att läkemedelsindustrin hållit på och produktutvecklat i många år så blir inte nikotinersättningsmedlen bättre än så här. Det är alltså inget som på ett avgörande sätt påverkar prevalensen rökare i befolkningen.
Och enligt Lars Erik Rutqvist är det här det svenska snuset kommer in i bilden.
– Plåster och tuggummi är väldigt dåliga på att avge nikotin medan däremot snus har en nikotinfrisättning som liknar cigaretter. Det är den viktigaste förklaringen till att snus fungerar så bra som rökersättning.
– Men snus är inte ett helt harmlöst medel i och med att det innehåller nikotin. Till exempel ska ju gravida, eller människor med kärlförträngningar, inte använda nikotin i någon form. Men i förhållande till rökning är den vetenskapliga världen i dag helt överens om att det är dramatiska riskskillnader. Och det intressanta som jag har lärt mig under mitt år på Swedish Match är att detta vet inte svenska folket, och inte läkarkåren heller.
Men räcker det då att snuset i relation till cigarettrökning kan anses som en beskedlig drog?
– Om vi hade samma rökvanor här som i övriga Europa och snuset skulle vara ett njutningsmedel som adderades till det, då skulle det ju bli ett nettotillskott och då vore det problematiskt. Men snus som det används i Sverige är inte en inkörsport till rökning utan en port därifrån. Alla svenskar har väl någon i sin familj eller omgivning som har lyckats sluta röka med hjälp av snus. Så att säga att det inte fungerar är helt enkelt inte trovärdigt.
– Och med de här komponenterna – rökersättning och den relativa harmlösheten – tycker inte jag att det är något problem att ställa sig positiv till snus ur folkhälsosynpunkt. Fler och fler i forskarvärlden börjar inse detta.

Men Lars Erik Rutqvist har inte fått stå oemotsagd i snusfrågan, hans uppsåt har också ifrågasatts. Till exempel antog överläkaren Gunilla Bolinder i Läkartidningen att Lars Erik Rutqvist i stort sett köpts av Swedish Match för att säkerställa nyrekrytering av tobakskonsumenter (LT nr 11/2007 sidan 879). Men Lars Erik Rutqvist menar att det han säger vilar på vetenskap och övertygelse och att hans arbetsgivare inte givit några specifika direktiv om hur han ska uttala sig.
– Swedish Match tillverkar inte cigaretter. Det är en viktig aspekt på det här företaget och var helt nödvändigt för att jag överhuvudtaget skulle överväga att jobba här. Snus är det stora inom koncernen, sedan tillverkar man även cigarrer och piptobak. Det är en ganska liten verksamhet, men jag tycker att det är förkastligt, det är ju röktobak. Det är något man borde sluta upp med och det säger jag också, även internt.
Lars Erik Rutqvist vill också poängtera att lönen i Swedish Match ligger på samma nivå som för en tjänst i läkemedelsindustrin.
– Jag känner mig inte mer köpt nu än vad jag kände mig som landstingsanställd, då hade jag också en jättebra lön. I landstinget fick jag dessutom inte säga vad jag ville utan skulle följa en viss policy; till exempel försvara orimliga väntetider till cancerbehandling som jag själv tyckte var helt oacceptabla. Här får jag säga precis vad jag vill. Så ur den aspekten var det etiskt mer problematiskt att vara klinikchef i landstinget än att jobba på Swedish Match.

Men hur kunde Lars Erik Rutqvist då bli förvånad över debattens tongångar? Hans förklaring är att han själv nog inte haft tillräcklig tyngd i frågan tidigare.
– Man har nog uppfattat mig som en onkolog som hållit på med bröstcancer och bara varit inne lite grann och pratat om tobak. Det är först nu sedan jag tog steget över till Swedish Match som de förstår att jag faktiskt menade allvar med vad jag sa.

Fakta Inga cigaretter på Swedish Match

Vinsten på egna produkter utgörs till 50 procent av den på snus.
Cigarrer står för 24 procent av vinsten, piptobak för 8 procent och tuggtobak för 10 procent. Resten av vinsten kommer från tändstickor och tändare.
Företaget är också en stor distributör av sina konkurrenters tobaksprodukter, bland annat cigaretter.

Läs även


En onkologs väg till ett tobaksbolag


Enligt Lars Erik Rutqvist är det helt uppenbart att det är snuset som ligger bakom de relativt låga siffrorna beträffande rökvanor i Sverige. »Jag har så svårt att förstå dem som säger att det inte är vetenskapligt bevisat.«