Rapporten var en litteraturöversikt som ställde nyttan i form av minskat antal foster med neuralrörsdefekter mot risken i form av fler tvillinggraviditeter. Även om SBU berör andra risker, till exempel ökad incidens för tjocktarmscancer så ingick inte det i den systematiska översikten.

SBUs slutsatser var att berikning av mjöl visserligen minskar incidensen av neuralrörsdefekter, men att det samlade vetenskapliga underlaget beträffande nackdelar med allmän berikning inte är tillräckligt utrett för att kunna säga att nyttan är större än riskerna.
SBU-rapporten gjordes på uppdrag av Livsmedelsverket inför ett ställningstagande till eventuell folsyraberikning av livsmedel.
Läs hela SBUs rapport:
http://www.sbu.se/Filer/Content0/publikationer/1/Folsyra_2007.pdf