I budgetpropositionen föreslås 3,4 miljarder kronor gå till att utveckla företagshälsovården under tre år (summan ska dock delas med en ny rehabiliteringsgaranti, se nästa sida). Det är helt i enlighet med vad utredaren Anna Hedborg och hennes kommitté för framtidens företagshälsovårdsutbildning har föreslagit (se nedan).
Företagshälsovården ska i framtiden alltså också kunna erbjuda primärsjukvård. Enligt regeringen leder detta till att individens tillgång till primärvård ökar och att resursavvägningen mellan samhällets vårdapparater förbättras.

Förhoppningen är att företagshälsovården ska kunna bistå med prövning av arbetsförmåga och koordinering av åtgärder från sjukvård, arbetsplats och Försäkringskassan. Detta tror regeringen skulle underlätta partssamverkan kring ohälsoarbete, rehabilitering och förebyggande insatser. På så sätt skulle primärvården avlastas och Försäkringskassans arbete få ökad kvalitet, antar regeringen, något som skulle motivera ett visst statligt finansieringsstöd.
En del privata primärvårdsenheter kommer säkert, enligt regeringen, att lägga företagshälsovård till sina tjänster. Regeringen överväger även att göra det möjligt för offentligt driven primärvård att också tillhandahålla företagshälsovård.

Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, tycker att det är bra med satsningar på företagshälsovården och ser det som en självklarhet att den också ska kunna erbjuda sjukvård för arbetsrelaterad ohälsa. Däremot är han tveksam till tanken att företagshälsovården också skulle kunna tillhandahålla primärvård.
– Det reser en del frågor om gränsdragningar, säger han och fortsätter:
– Hur ska man till exempel hantera dygnetruntansvaret och hur ska man fördela jourverksamheten? Och ska den anställdas barn också kunna lista sig?
Modellen blir frivillig: landstingen väljer om de vill ansluta sig, arbetsgivare och arbetstagare väljer om företagshälsovård med sjukvård ska upphandlas och den anställda väljer huruvida han eller hon vill anlita sin företagshälsovård för primärvård.

I budgetpropositionen poängteras att det måste bli en väl fungerande balans mellan företagshälsovårdens nuvarande förebyggande miljöarbete och de nya uppgifterna.
Regeringen skriver också att företagshälsovårdens primärvård och annan primärvård måste få konkurrera på lika villkor, så att inte skillnader i tillgänglighet och kvalitet innebär att anställda får bättre offentligfinansierad vård än andra.
Det håller Benny Ståhlberg med om.
– Företagshälsovårdens primärvård måste i så fall ha samma uppdrag, säger han.

Utbudet av företagshälsovård måste enligt regeringen öka om kvalificerad företagshälsovård ska finnas i hela landet och även för mindre företag. Allt detta kräver att staten och Sveriges Kommuner och Landsting kommer överens om en ny företagshälsovårdsmodell.
Regeringens ambition är att modellen ska kunna börja tilllämpas redan under nästa år.

Framtidens företagshälsovårdsutbildning

Anna Hedborg är ordförande i den kommitté som har tillsatts inom ramen för utredningen av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m m. (S 2007:19). Kommittén har uppdraget att utreda hur framtidens företagshälsovårdsutbildning ska organiseras beträffande huvudmannaskap och genomförande. Tidigare har det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet haft ansvar för företagshälsovårdsutbildningarna och till dess kommittén har bestämt sig är det densamma som också ansvarar för utbildningarna. Inom ramen för uppdraget arbetar också kommittén med företagshälsovårdens framtida roll i allmänhet. I augusti inkom kommittén med en skrivelse till regeringen angående detta. Det är utifrån den som regeringen nu lagt sin budget. Den 14 december 2008 ska kommittén lämna sitt slutgiltiga förslag om det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen.

Fakta Rehabiliteringsgaranti

Fakta Rehabiliteringsgaranti


Redan 2008 ska företagshälsovården fungera som ett aktivt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde, arbetsgivaren och Försäkringskassan. Bilden: Kvinna med förslitningsskada.