I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård rangordnas åtgärder vid hjärtsjukdom i relation till nytta och kostnad. Riktlinjerna, som nu kommer för andra gången, har uppdaterats med bland annat mer fokus på ekonomi och prevention.
– Mycket fakta visar på nyttan med fysisk aktivitet både som primär- och sekundärprevention, dessutom är det en billig verksamhet.
Det säger Lars Wallentin, professor i kardiologi och ordförande för faktaarbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, som presenterades den 12 september.
I riktlinjerna, som än så länge är preliminära, föreslås bland annat att primär PCI ska ges prioritet 1 vid akut ST-höjningsinfarkt.
– Det gäller även om patienten måste transporteras upp till 90 minuter, säger Bertil Lindahl, docent i kardiologi och ansvarig för arbetet med riktlinjernas kvalitetsindikatorer.

En annan förändring från 2004 års riktlinjer är att man beträffande förmaksflimmer menar att tromboshämmande behandling ska användas då patienten har mer än en (1) riskfaktor för stroke.
Läs en längre version av denna artikelFysisk aktivitet av vikt både vid primär- och sekundärprevention.