I SBUs rapport ställs två alternativa vägar mot varandra: Antingen att införa obligatorisk berikning eller att inta en avvaktande position i frågan, men att aktivt följa kunskapsutvecklingen på området, i synnerhet när det gäller riskerna för cancer. Livsmedelsverket har också önskat synpunkter på hur informationsinsatser om folsyratillskott till kvinnor i fertil ålder skulle kunna utformas samt om sådana insatser bör kombineras med möjlighet till frivillig berikning av mjöl.
Ungefär en tredjedel av de drygt 20 remissvaren är positiva till obligatorisk berikning. Två remissinstanser väljer att inte ta ställning. En knapp handfull är tydligt för frivillig berikning som alternativ, men de finns också de som är tydligt emot även frivillig berikning eftersom det bland annat skulle »omöjliggöra en uppföljning av effekterna så länge man inte kan identifiera kvinnor som ätit bröd och andra produkter producerade med berikat eller oberikat mjöl«. (Bengt Källén, professor emeritus, Tornbladinstitutet i Lund).