I regeringens budgetproposition finns 2 miljoner kronor årligen avsatta till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för att utveckla en upplysningstjänst till vården. Måns Rosén, direktör på SBU, är nöjd med regeringens budget men inte helt överraskad.
– Jag har förstått att departementsledningen varit positiv till vår idé, säger han.

SBU har utarbetat en skiss till hur en upplysningstjänst för vården skulle se ut. Tanken är att alla som arbetar i hälso- och sjukvården ska kunna vända sig med frågor till SBU som besvarar genom snabbutvärderingar. Dessa ska inkludera litteratursökningar för att få fram systematiska kunskapssammanställningar och sammanfatta resultaten från aktuella studier.
Svaren ska formuleras skriftligt och förutom referenslista och sammanfattning innehålla en kommentar om begränsningarna med ett snabbsvar, till exempel att det kan finnas information som inte varit möjlig att ta fram på den korta tiden. Tanken är att svaren ska komma inom en vecka.

– Under hösten ska vi nu ta reda på mer om vad vården vill ha och hur en sådan här tjänst kan anpassas efter det, säger Måns Rosén.
Han säger att det är rimligt att tjänsten skulle kunna komma igång för användning redan under våren.
– Kanske ska den bara gälla en viss målgrupp till att börja med; beslutsfattare, verksamhetschefer, allmänläkare eller arbetsterapeuter …
SBU påpekar att även om många frågor kommer att röra behandling av enskilda patienter så talar upplysningstjänsten om vad systematiska översikter säger om genomsnittliga effekter.
– Även om man får svar på sina frågor från SBU så ligger ju ansvaret för den enskilda patienten kvar hos allmänläkaren eller arbetsterapeuten, säger Måns Rosén.

Hjälp att sovra information

SBU skriver i underlaget till sitt förslag om upplysningstjänst för vården att det finns mer än 16 000 medicinska tidskrifter som årligen publicerar drygt 1 400 000 vetenskapliga artiklar. »Mot den bakgrunden förstår man svårigheterna för personal i hälso- och sjukvården att sovra bland all information och bedöma vad som är evidensbaserad kunskap och var vi saknar kunskap.«


Måns Rosén, direktör på SBU, ser fram emot att få utveckla en upplysningstjänst för vården.