Att läkarna vill det konstaterar man i Skåneregionens så kallade Morse-projekt efter en enkätundersökning i våras. Frågor ställdes till uppåt 1100 skånska läkare verksamma inom allmänmedicin, psykiatri, ortopedi och reumatologi. Närmare 60 procent svarade. Av dessa hade omkring 80 procent specialistkompetens och minst tio års erfarenhet.
– Vart femte sjukfall upplevs som problematiskt även av erfarna läkare, men de har ingen tid att avsätta för de patienterna och ingen hjälp att ta till, säger projektledaren Ingemar Peterson, docent vid ortopediska kliniken i Lund.

Hälften av de sjukskrivande läkarna saknade en gemensam policy för hantering av sjukskrivningsärenden. Enkäten ska också presenteras på riksstämman i november.
Morse-projektet, som startade 2006, syftar till att minska ohälsan och förbättra sjukskrivningsprocessen vad gäller just rörelseorganens sjukdomar, som står för omkring en tredjedel av alla långtidssjukskrivningar.
Inom projektet ska man studera hur vanliga olika sjukdomar är, hur utredning, omhändertagande och behandling påverkar sjukskrivningsprocessen och hur lång sjukskrivningen blir med eller utan olika insatser.
Med hjälp av Region Skånes vårddatabas och Försäkringskassans sjukskrivningsdatabas för alla skåningar från 2003 och framåt ska effekten av vårdinsatser och sjukskrivningar analyseras.
– Vi har löst alla etiska tillstånd, alla sekretess- och integritetsfrågor. Det är första gången man släpper ifrån sig data på så stor mängd människor. Försäkringskassan har inte resurser att själva göra analysen, säger Ingemar Peterson.
Resultatet, som de väntar ha färdigt nästa sommar, ska sedan användas som underlag för sjukskrivningsriktlinjer vad gäller rörelseorganen. Så var planen redan innan Socialstyrelsens arbete med riktlinjer startade och dessa ska presenteras redan nu i oktober.

– Vi valde en annan väg än Socialstyrelsen. Det Socialstyrelsen skapar har ett värde, för det har konsensus. Men det får ett större värde om man lägger till ett kunskapsunderlag.
Han utesluter inte att den kartläggning som ska göras i Skåne därför kan få betydelse för hela landet, genom att Socialstyrelsens riktlinjer inom rörelseorganens sjukdomar kan komma att revideras utifrån resultatet.
– En sådan här kartläggning har aldrig tidigare gjorts.
Ingemar Peterson och professorn i ortopedi Lars Lidgren, som tillsammans startade Morse, deltar också i Socialstyrelsens riktlinjearbete.
Läs mer: www.morse.nu