På våren 1997 fattade riksdagen beslut om en etisk plattform som ska utgöra riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Plattformen utgörs av tre inbördes rangordnade principer:
1. Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
2. Behovs- och solidaritetsprincipen – resurserna bör fördelas efter behov; mer till de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Vården har också ett ansvar att utreda och undersöka var de otillfredsställda behoven finns.
3. Kostnadseffektivitetsprincipen – vid val mellan olika metoder för behandling av samma sjukdom bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.
Professor Per-Erik Liss, projektledare vid Prioriteringscentrum i Linköping (se ruta nästa sida) anser att principerna inte ger den vägledning som skulle behövas för dem som ska fatta prioriteringsbeslut i hälso- och sjukvården. Bland annat tycker han att rangordningen mellan de två sistnämnda principerna är för kategorisk.
I samband med sin kartläggning av prioriteringsarbete i hälso- och sjukvården har Prioriteringscentrum föreslagit vissa förändringar av plattformen. Enligt förslaget skulle människovärdesprincipen även i fortsättningen alltid gå först. Däremot ska de följande principerna vara utan inbördes rangordning och viktas i förhållande till varandra från fall till fall. Behovs- och solidaritetsprincipen delas i två och dessutom skulle en ansvarsprincip läggas till.

– Människovärdesprincipen innebär att man ska respektera människors värde, därpå följer att man också ger människor eget ansvar, dels för sin hälsa, dels för sin vård, säger Per Erik Liss.
En person som tagit onödiga risker bör ges en lägre rangordning i hälso- och sjukvården än en person som inte tagit risker. Per-Erik Liss är noga med att poängtera att det ska handla om ett onödigt men frivilligt risktagande och att patienten ska ha haft kunskap om eller möjlighet till kunskap om att beteendet riskerar medföra ohälsa.
Finns det då något reellt exempel som skulle falla inom ramarna för ansvarsprincipen? Det finns ju faktiskt icke-rökare som drabbas av lungcancer, hur ska man veta om just den här rökande lungcancerpatienten kanske drabbats ändå, även utan cigaretter?
– Det är viktigt med det kausala sambandet. Råder det minsta tveksamhet om att det är patientens beteende som lett fram till skadan så är det bättre att fria än fälla, säger Per-Erik Liss.
Och han påpekar även att ansvarsprincipen bara är en av flera principer. Vid ett stort vårdbehov finns en konflikt mellan behovsprincipen och ansvarsprincipen. Dessutom är det inte fråga om att en risktagare blir utan vård, utan konsekvensen kan bli att ansvaret för kostnaden läggs på patienten själv.

Ett exempel där ansvarsprincipen är tillämplig skulle enligt Per-Erik Liss kunna vara om en person håller sig med giftormar som husdjur. Kostnaden för att vårdcentralen i området då håller sig med serum, som måste förnyas en gång i halvåret, bör rimligtvis falla på individen och inte det offentliga, säger Per-Erik Liss.
Men varför skulle man lägga till en etisk princip som i praktiken nästan aldrig ska tillämpas? Per-Erik Liss säger man inte ska underskatta principernas symboliska värde.
– Om man har regler som säger att man får ta ansvar så är det en signal till allmänheten om krav på större ansvarstagande för sin hälsa.

Öppna prioriteringar i vården – en bristvara

Det har nu gått mer än tio år sedan riksdagen fattade beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Beslutet omfattar bland annat en etisk plattform som prioriteringsbeslut ska vila på. Plattformen utgörs av människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen (se artikel intill). I riksdagsbeslutet slogs också fast att diskussionen om prioriteringsgrunderna måste föras öppet. Trots det finns fortfarande få exempel på öppna prioriteringar. Politikerna tycker att området är svårt, det saknas strategier för hur man ska arbeta med prioriteringar och sjukvårdspersonalen får ta det reella ansvaret; den är dessutom okunnig om de etiska principerna. Kommunerna känner sig inte alls berörda och medborgarna är inte engagerade i frågan. Den dystra analysen kommer från Prioriteringscentrum, som för snart två år sedan via Socialstyrelsen fick ett regeringsuppdrag att kartlägga på vilket sätt huvudmännen arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingick också att se om sådant arbete överensstämmer med riksdagens intentioner och Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom innebar uppdraget en analys av eventuella problem i tillämpningen av riktlinjerna och att eventuellt föreslå förändringar. Uppdraget mynnade i våras ut i rapporten »Vårdens alltför svåra val?« Socialstyrelsen kommenterade att rapporten överensstämde med myndighetens egna iakttagelser, bland annat att resurser fördelas utifrån historiska mönster och att om prioriteringar görs så är det i stort sett uteslutande inom verksamhetsområden, inte mellan. I rapporten framskymtar förvisso också en del positiva aspekter, till exempel att staten, i egenskap av Socialstyrelsen och Läkemedelsförmånsnämnden, blivit föregångare på området genom arbetena med nationella riktlinjer respektive prövningar av om läkemedel ska ingå i subventioneringssystemet. Läs hela rapporten nr 2007:2 Vårdens allför svåra val? på http://e.lio.se/prioriteringscentrum


Läs även två debattartiklar i samma ämne
Vård efter behov eller maximerad hälsa? Jan-Otto Ottosson
Ny etisk plattform för sjukvården – exit Hippokrates? Niklas Ekerstad

Fakta Prioriteringscentrum

Prioriteringscentrum i Linköping är ett nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg. Verksamheten startade år 2001 på initiativ av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, som tillsammans också är huvudfinansiärer. Prioriteringscentrum har ett nationellt uppdrag att bedriva forskning och utveckling av processer och metoder kring ämnet öppna prioriteringar och att bidra till kunskapsöverföring mellan akademi och praktisk vård och omsorg. Dessutom ska Prioriteringscentrum skapa forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt stimulera till debatt och ökad medvetenhet kring prioriteringar.

Professor Per-Erik Liss anser att prioriteringar inte bara ska diskuteras utifrån ekonomi utan också utifrån sin symboliska innebörd. Foto: Magnus Westerborn