Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har utarbetat ett gemensamt förslag till hur misstänkt vetenskaplig oredlighet ska hanteras. Utbildningsdepartementet, som fått förslaget, har i sin tur skickat det på remiss.

Förslaget går i korthet ut på att högskolorna ska inrätta särskilda oredlighetsnämnder med såväl juridisk som vetenskaplig kompetens. Vem som helst som misstänker att vetenskaplig oredlighet förekommer kan anmäla det till rektor vid högskolan där forskaren arbetar. Rektorn överlämnar ärendet till nämnden som gör en bedömning om huruvida en fullständig utredning ska göras. Om så är fallet knyts två utomstående experter till utredningen. Utifrån nämndens svar, som baseras på de sakkunnigas utlåtande, fattar så rektor beslut i ärendet.
Läkarförbundet skriver i sitt svar att man instämmer i huvuddelen av förslaget.
– Men det kvarstår en del problem att lösa, säger Anders Ekbom, ledamot av förbundets centralstyrelse och tidigare ordförande i den granskningskommission som utredde fuskanklagelserna runt den norske forskaren Jon Sudbø.

Läkarförbundet menar att oredlighetskommitténs utlåtande borde vara bindande för rektors beslut. Anders Ekbom, hävdar att rektor är jävig i sammanhanget.
– Oredlighet är ju något som faller tillbaka på universitetet, det är ett incitament för rektorn att hålla nere den typen av beslut, säger han.
Det ska enligt förslaget också finnas en fristående oredlighetskommitté med myndighetsstatus, dit det går att överklaga, som ersätter VRs expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen.
– Det är inte så bra att vi som forskningsfinansiär också agerar tillsynsmyndighet, säger Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör vid VR.

Enligt Läkarförbundet är det viktigt att universiteten och högskolorna verkligen avsätter pengar för professionella granskningar, för att garantera rättssäkerheten för både den anmälda och anmälaren.
– Om den anklagade är oskyldig finns ett enormt behov av att få ett papper på det. Och anmälaren har behov av att få klarlagt om fusk förekommit. För det behövs juridisk kompetens och inte bara tyckanden, säger Anders Ekbom och påpekar att resultatet av en oredlighetsutredning därför måste vara offentligt.
Läkarförbundet efterlyser också ett särskilt stöd till den som gjort anmälan.
– Av erfarenhet vet vi att de som slagit larm har råkat illa ut. Det måste finnas någon form av skydd för »whistleblowers« så att de inte straffas ut ur organisationen, säger Anders Ekbom.
Se även ledaren i detta nummer.