Det är i år andra året som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting jämför sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Årets gemensamma rapport redovisar 75 indikatorer inom fyra områden: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Likt föregående års utgåva är årets rapport baserad på befintlig tillgänglig statistik och baserar sig på stora patientgrupper.

Den första rapporten, från 2006, kom att kritiseras för att i undersökningen ha utelämnat stora områden som primärvård, psykiatri och diabetes. Det har man i år rått bot på, och inkluderat dessa.
En kritik har också varit att inga jämförelser har gjorts på sjukhus- eller kliniknivå. Även årets rapport begränsar sig i huvudsak till landstingen, men med undantag för några utvalda indikatorer som jämförs på sjukhusnivå. Ett exempel är ändtarmscancer, där andel reoperationer jämförs.
Ambitionen framöver är att kunna ta fram en genomtänkt modell för att jämföra och publicera kvalitetsdata på sjukhus- eller kliniknivå. Men att ta fram kvalitetsindikatorer tar tid och förutsätter ett grundläggande utvecklingsarbete som ännu inte har gjorts. Socialstyrelsen har dock tagit fram en strokerapport som baserar sig på klinikjämförelser. Flera kvalitetsregister har också publicerat klinikjämförelser för sina respektive sjukdomsgrupper.

Rapporten behandlar vidare »undvikbar slutenvård«. Här mäts effektivitet, tillgänglighet och adekvat omhändertagande för vissa sjukdomstillstånd i den öppna vården. Och där finns betydande skillnader mellan landstingen. Utgångspunkten är att vid väl fungerande folkhälsoarbete och primärvård så kan dyr slutenvård undvikas vid kroniska eller mer långvariga sjukdomar, som astma, diabetes och högt blodtryck.
– Med god primärvård borde man kunna hålla nere slutenvården, sa Kjell Asplund när jämförelserapporten presenterades i måndags.
Däremot saknar även årets rapport jämförelser som visar resultat kopplat till kostnader.
– Men det vore intressant att utveckla, säger utredaren Max Köster, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen.
Data rörande patientsäkerhetsnivå finns inte heller med i rapporten. LÖF (Patientförsäkringen) har dock tagit fram uppgifter om skadeanmälningar i samband med operativa ingrepp i sluten vård. LÖF har inte accepterat att dessa uppgifter används för rangordning, men har i veckan lagt ut dem på sin webbplats .

Syftet med öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet är att utifrån ett medborgarperspektiv redovisa hälso- och sjukvårdens kvalitet. Men också utifrån ett kliniskt perspektiv ta fram underlag för att förbättra verksamhet och öka lärandet. Rapporten är deskriptiv och förklarar alltså inte skillnaderna mellan de olika landstingen. Rapporten redovisar inte heller några totalindex eller någon sammanvägd rankning.

Några resultat i rapporten


• Nivån på dödlighet efter stroke är oförändrad, men fler patienter vårdas på särskilda stroke-enheter, vilket kan ge högre överlevnad på sikt.
• Andelen äldre med tio eller flera läkemedel är i riket drygt 16 procent, med stora skillnader mellan landstingen.
• Bredspektrumantibiotika vid bl a urinvägsinfektion används i högre omfattning än önskvärt.
• Det finns påtagliga skillnader mellan landstingen när det gäller den dödlighet som hälso- och sjukvården kan påverka, särskilt för män.
• Tre av fyra som besökt en vårdcentral tycker att de får den vård de behöver, och fyra av fem att väntetiden är rimlig. Läs hela rapporten på http://www.socialstyrelsen.se