Så sent som våren 2006 fick Örebro universitet avslag på sin ansökan om att få starta läkarutbildning. Högskoleverket ansåg då att steget mellan universitetets vision och verkligheten var för stort. Men i Örebro gav man inte upp för det, utan har utifrån Högskoleverkets bedömning vidtagit åtgärder, och måndag den här veckan lämnades en ny ansökan in till Högskoleverket.

Bland annat har 15 nya professurer i medicinska vetenskaper inrättats vid universitetet för att stärka förutsättningarna för den biomedicinska och den kliniska forskningen.
Universitetet har också upprättat samarbetsavtal med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht.

Nationellt ska den tänkta läkarutbildningen i Örebro samarbeta med högskolorna i Skövde och Halmstad. Dessutom har man kommit överens med landstingen i Värmland och Dalarna om att dessa kan ta emot studenter för klinisk praktik.