I Stockholms sjukvårdsregion (inklusive Gotland) går det knappt 7 000 invånare på varje läkarutbildningsplats på Karolinska institutet. I norra sjukvårdsregionen behöver inte fullt 6 000 invånare dela på varje läkarstudent i Umeå. I Uppsala–Örebro-regionen däremot måste mer än 13 000 invånare samsas om varje läkarstudent i Uppsala. Den bakgrunden utgör ett av Örebro universitets argument för att en läkarutbildning borde etableras i just Örebro.
Så sent som våren 2006 fick Örebro universitet avslag på sin ansökan om att få starta läkarutbildning. Högskoleverket ansåg då att steget mellan universitetets vision och verkligheten var för stort. Men i Örebro gav man inte upp för det utan har utifrån Högskoleverkets bedömning vidtagit åtgärder, och måndag den här veckan lämnades en ny ansökan in till Högskoleverket.
– Vi hade ett val, antingen lägga ner eller fullfölja vår vision, säger Jens Schollin, professor i pediatrik och prorektor vid Örebro universitet.
Bland annat har 15 nya professurer i medicinska vetenskaper inrättats vid universitetet för att stärka förutsättningarna för den biomedicinska och den kliniska forskningen.
Universitetet har också upprättat samarbetsavtal med de medicinska fakulteterna i Glasgow och Maastricht. Nationellt ska den tänkta läkarutbildningen i Örebro samarbeta med högskolorna i Skövde och Halmstad. Dessutom har man kommit överens med landstingen i Värmland och Dalarna om att dessa kan ta emot studenter för klinisk praktik.
Högskoleverket påtalade i sin bedömning 2006 att kursplanen var otillräcklig beträffande utbildningens faktiska innehåll och struktur. Det har universitetet tagit fasta på genom att nu ha gjort en mycket detaljerad kursplan. Till sist har också en ny ekonomisk ram upprättats där kostnaderna för personal beräknas uppgå till nästan 30 miljoner kronor, intäkterna beräknas å andra sidan vara stabila, bland annat med anledning av det stora framtida behovet av läkare som borgar för ett tillräckligt antal sökande till utbildningsplatserna. Dessutom har universitetet tecknat ett tioårigt avtal med landstinget i Örebro för uppbyggandet av det medicinska vetenskapsrådet, något man också påpekar bidrar till goda ekonomiska förutsättningar.
Sammantaget är Jens Schollin mycket nöjd med årets ansökan om att få utfärda läkarexamen och ser hoppfullt på Högskoleverkets behandling av ärendet.
– Jag tror vi får det! säger han.

Läs ansökan här!