Varje år beräknas 90000 patienter, omkring en tiondel av alla som vårdas på svenska sjukhus, bli skadade i samband med vården. Omkring 3000 av dem skadas svårt eller dör.
Siffrorna för Sverige är framtagna på basis av amerikanska och danska patientsäkerhetsstudier.

Nu ska alla landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) satsa särskilt på patientsäkerhet. Satsningen presenterades av SKL förra veckan. Den ska fokusera särskilt på vårdrelaterade infektioner, fel i läkemedelsanvändning samt fallskador och trycksår i vården.
Något samlat och jämförbart mått på patientsäkerhet finns inte.
För vårdrelaterade infektioner finns dock nätverket Stramas punktprevalensstudie som baslinjemått. Enligt den har i genomsnitt närmare 10 procent av alla antibiotikabehandlade patienter på sjukhus en vårdrelaterad infektion. Ett konkret mål med den nya satsningen är att halvera andelen sådana infektioner före utgången av år 2009.
– Om vi skulle nå målet 5 procent skulle vi bli bäst i världen på just det, säger Carina Svensson, handläggare på SKL.
Då, 2009, ska också varje sjukhus ha fått ett system för att följa andelen vårdrelaterade infektioner.

Andra uppföljningsmått ska tas fram i samarbete med landstingen och med hjälp av bland annat kvalitetsregister.
Inom varje problemområde (se ruta nedan) ska expertgrupper under hösten definiera åtgärder. På infektionssidan är några redan definierade.
För att satsningen ska bli verklighet måste den föras ut i hela sjukvården via landstingsledningar och verksamhetschefer och ut till varje vårdenhet.
– Om man frågar hundra läkare skulle nittiofem säga »det där gör vi redan idag«. Men om vi tittar i journaler och följer upp om man gjort precis allt man ska göra kommer man att finna att man inte gjort det med alla patienter. I Danmark har man upptäckt att man gjort allt i endast 50 procent av fallen, säger Carina Svensson.

Arbetet är långsiktigt, men under de närmaste två åren väntas en intensiv uppbyggnadsperiod, enligt Carina Svensson. Inga särskilda medel är anslagna.
– På sikt räknar man med att spara pengar.
Den svenska satsningen är inspirerad av den amerikanska kampanjen »Save 100K« som hade målet att rädda 100000 liv och som enligt beräkningar räddade 122000 patienters liv. En liknande satsning startade i Danmark i april i år, se http://www.operationlife.dk

Fakta Satsningens sex områden:


• Urinvägsinfektioner: förebyggs bland annat genom att urinkateterbehandling ordineras av läkare och genom rätt indikation för och val av antibiotika samt slutet urinuppsamlingssystem.
• Infektioner vid central venkateter: förebyggs bland annat genom optimalt insticksställe och steril inläggningsteknik.
• Sårinfektioner efter operation: förebyggs bland annat genom kontroll av blodsockernivå och kroppstemperatur.
• Felaktig läkemedelsavstämning vid vårdövergång: förebyggs genom att aktuell läkemedelslista tas fram vid inskrivning, att förändringar under vårdtiden dokumenteras och att aktuell lista gås igenom vid utskrivning.
• Fallskador. Åtgärder ej definierade.
• Trycksår. Åtgärder ej definierade.


Patientsäkerhetsarbetet ska bland annat fokusera på fel i läkemedelsanvändning och vårdrelaterade infektioner.