För anställda innebär det nya holländska systemet att det är arbetsgivaren som betalar sjuklön i upp till två år. Sjuklönen är 70 procent av bruttolönen. Under det första året har flertalet anställda kompletterande avtalsförsäkringar som gör att de får ut 100 procent av lönen, men under det andra året utbetalas endast sjuklönen på 70 procent.
Företagsläkaren står för sjukskrivningarna och hjälper arbetsgivaren och den anställde att lägga upp en plan för återgång till arbete. Grindvaktslagen föreskriver täta kontrollstationer för att rehabiliteringen ska komma igång snabbt, och både arbetsgivare och anställda kan drabbas av ekonomiska sanktioner om de inte samarbetar om detta.

Efter två års sjukskrivning aktualiseras frågan om förtidspension, som utbetalas av UWV, den holländska motsvarigheten till Försäkringskassan. Om UWV bedömer att arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att få tillbaka den sjukskrivne i arbete, kan arbetsgivaren tvingas betala sjuklön i ytterligare ett år. Om UWV bedömer att den sjukskrivne inte velat medverka i rehabiliteringen, kan denne å sin sida vägras förtidspension.
Hel förtidspension är 75 procent av den senaste bruttolönen. Enligt de nya reglerna utbetalas den bara om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt med minst 80 procent. Övriga förtidspensionärer får lägre ersättning ju större arbetsförmåga de har kvar. Nivåerna är satta så att deltidsarbete efter förmåga ska löna sig ekonomiskt. UWV ansvarar för att hjälpa dessa deltidspensionärer att hitta lämpliga arbeten, och har för detta ändamål kontrakt med ett stort antal privata rehabiliteringsinstitut.

På uppmaning av regeringen har arbetsgivare och fackföreningar i en rad branscher slutit branschavtal om arbetsmiljö och hälsa, som går längre än vad lagstiftningen kräver. Avtalen innehåller kvantitativa mål för hur mycket arbetsmiljörisker och sjukskrivningar ska minskas, och satsningar för att nå dit. Omkring hälften av alla anställda i Holland omfattas idag av sådana avtal.