Stora pensionsavgångar och dålig nyrekrytering till yrket är en fråga som oroar Distriktsläkarföreningen. En nyligen gjord enkät visar att bristen på läkare lär bli större än väntat. En brevenkät, som skickades till 500 medlemmar som är 55 år och äldre, visar att bara 60 procent av distriktsläkarna arbetar heltid. En klar minskning jämfört med en undersökning 1998 då motsvarande siffra var 80 procent.
De äldre läkarna anger den höga arbetsbelastningen och ledarskapet i sjukvården som skäl till att de gått ned i arbetstid. Resultatet visar också att 31 procent av läkarna avser att gå ned ytterligare i tid före 65 års ålder och 17 procent vill sluta arbeta helt före pensionen. Bara 46 procent planerar att arbeta oförändrat fram till pensionsåldern. Två av tre läkare svarar att de kan tänka sig att arbeta efter 65 års ålder – under förutsättning att de fick mindre arbetsbelastning, slapp jourtjänstgöring och fick mer semester.

– Kliniskt mentorskap så att seniora kunskaper kan utnyttjas för yngre är ett annat förslag, sa Benny Ståhlberg, ordförande i DLF på ett läkarfackligt seminarium i veckan då enkäten presenterades.
Flera röster på seminariet tog upp vikten av att variera innehållet i arbetet – för att orka med. Att enbart arbeta kliniskt under 8–17-dagar blir för tungt och behöver varvas med t ex forskning och fackligt arbete. »Hitta andningshål i arbetet, utnyttja er erfarenhet i olika arbetsgrupper, arbeta som läkare i skolhälso- och äldrevård«, sa Moa Vlastós från Västmanland, som efter 65 års ålder fortfarande med stor lust arbetar heltid.
Men Göran Fälthammar, Västra Götalandsregionen, upplever påtagliga krav på distriktsläkare. Många känner sig pressade av lokala produktionskrav om att leverera ett visst antal patienter och besök.
– Så som ersättningssystemen utvecklats så har många vårdcentraler stor del av ersättningen baserad på antal besök medan sjukhusklinikerna har mer komplexa system där det inte är aktuellt att bryta ned per individ.
Eva Jaktlund, Västernorrland, som är egenföretagare, ser till att aldrig arbeta mer längre än kl 9–15 med patientmottagning. Alla har ett eget stort personligt ansvar att jobba på ett »hållbart sätt«, menar hon.
– Det finns en tendens i yrkeskåren att lägga ansvaret hos någon annan.