– Vi vill stärka de medicinskt ansvariga läkarnas roll. De får ta jättestort ansvar utan att ha befogenheter. De ingår ofta inte i linjeorganisationen och står lite med Svarte Petter, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som står bakom den ena motionen.

Det blir allt vanligare att verksamhetschefen inte är läkare och att det medicinska ledningsansvaret delegeras till en läkare som inte är chef. Sylf anser att det innebär att många beslut om omorganisation och sparbeting tas och genomförs utan hänsyn till dem som ska verkställa besluten i vardagen. »Det är dags att garantera att kompetens, ansvar och befogenhet kopplas tätare samman och se till att läkare inte tvingas ta ansvar utan befogenhet«, skriver Sylf och föreslår att Läkarförbundet verkar för att lagstiftningen förtydligas.
Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening har en motion med liknande budskap.

CS håller med motionärerna om problembeskrivningen och planerar att ta upp en dialog med Socialstyrelsen bland annat om när en medicinskt ansvarig läkare bör utses och vilka befogenheter som då bör följa med.
Däremot ser CS svårigheter med att verka för en lagändring.
Både Heidi Stensmyren och Marie Wedin är nöjda med svaret.
– Vi har motionerat tidigare och då blev CS svar att det inte finns möjligheter att påverka Socialstyrelsen. Nu har CS tagit tag i frågan och det tycker jag är bra. Här har CS visat mer beslutsamhet än tidigare, säger Marie Wedin.
Enligt förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm är det ingen omsvängning.
– Förut har man slagits för att verksamhetschefen ska vara läkare. Men motionerna går ut på att det medicinska ledningsansvaret definieras, säger hon.