Antalet vårdplatser minskar inom sjukhusvården, och det påverkar såväl patientsäkerhet som läkarnas arbetsmiljö, menar Upplands allmänna läkarförening, som skickat in den ena av två motioner om vårdsplatsbristen. Ordförande Bengt von Zur-Mühlen tycker att det finns oklarheter om var Läkarförbundet står i frågan, vilket ledde till formuleringen i motionen om att förbundet måste verka för att »antalet slutenvårdplatser inom både somatisk och psykiatrisk akutsjukvård ökar«.
– Ofta talas det om olika typer av vårdplatser inom kommuner, så kallade slussplatser, medan vi menar att det är platserna på akutsjukhus som måste bli fler. Även i Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program är det inte definierat vad man menar, säger han.

I en annan motion vill Stockholms läkarförening och Sjukhusläkarföreningen att Läkarförbundet trycker på Socialstyrelsen så att en ny utredning görs om vårdplatssituationen i landet, och en uppföljning av 2003 års undersökning. Förslaget får bifall av CS.

Yrkandet från föreningarna om att Läkarförbundet, efter Socialstyrelsens utredning, ska verka för att ta fram riktlinjer för hur många patienter som en läkare förväntas ta ansvar för, får inte samma gensvar. CS förklarar att detaljerade normer kan hämma nya lösningar och försvåra för nya privata och offentliga vårdgivare att växa fram.
– Jag får bara hoppas att Socialstyrelsen genomför nya inspektioner på sjukhus och att de ger någon form av rekommendation hur man ska ta tag i frågan om vårdplatser, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.


Bengt von Zur-Mühlen