Sjukhusläkarföreningen hade lagt fram motionen om att Läkarförbundet bör arbeta mer aktivt kring miljöfrågor. Ett förslag i motionen var att förbundet skulle ta fram ett policyprogram inom området hälsa och miljö nationellt och globalt, men det fick inte gehör vare sig i utskottet eller i CS. CS menade att frågan visserligen är viktig, men bedömde att ännu en tjänstemannautredning i raden av alla andra skulle dra mycket resurser. I utskottet inledde Lars Nevander, CS, med att säga att man »inte alltid är enig«, men att majoriteten i CS ansåg att man under det närmaste året skulle formulera miljöengagemanget.

– Vi är alla överens om att Läkarförbundet ska ha en högre profil i de här frågorna. Frågan är bara hur. Sjukhusläkarföreningen har ju ställt sig bakom hela den här frågan, sa Nevander.
Benny Ståhlberg betonade att frågan ska lyftas in i förbundets arbete, bland annat som ett avsnitt i det kommande läkemedelspolitiska programmet, men att man måste besinna sig för ännu en utredning för förbundskansliet. Sjukhusläkarföreningens Nils Joneborg ansåg att alla står inför en »ödessituation«, vilket verkligen motiverade en policy från förbundet. Motionären Evita Zoucas pläderade ivrigt för frågan i utskottet och lade också fram ett nytt yrkande om »övergripande policy« i stället för »policyprogram«. Detta röstades ned i en votering.
I fullmäktige gjorde Evita Zoucas ett nytt försök att engagera läkarna.
– Förbundets resurser diskuterades i utskottet, men vi tycker inte att man behöver lägga så stora resurser på detta. Detta är en viktig symbolisk fråga. Förbundet har redan ett bra samarbete med Läkare för miljön, så varför kan inte en policy på det här området tas fram? sa hon.

I fullmäktige föreslog CS ett tillägg i sitt svar att »som exempel på övergripande policy skulle Läkarförbundet opinionsmässigt kunna stå för att effektiva åtgärder snarast vidtages för att reducera klimatförändrande utsläpp och hälsofarliga läkemedels- och kemikalieutsläpp«.
Bifall i fullmäktige blev det för att förbundet ska verka för att människors hälsa och livsbetingelser främjas och att det mer aktivt ska engagera sig i frågor om hälsa och miljö


Evita Zoucas kämpade för att förbundet skulle anta en miljöpolicy.