Privatläkarföreningen krävde i en motion att det obligatoriska medlemskapet i lokal- och yrkesföreningar tas bort för alla medlemmar. Under uttskottsbehandlingen backade motionären, representerad av Kerstin Engervall, en bit och ändrade yrkandet från att obligatoriet tas bort till att detsamma utreds »förutsättningslöst med medlemmarnas bästa för ögonen«. Men den storstilade formuleringen hjälpte föga, fullmäktige gick på Centralstyrelsens linje och avslog motionen.

I utskottets förberedande diskussion handlade många av argumenten snarare om föreningarnas existens än om den obligatoriska anslutningen; till exempel betonade flera obligatorieförespråkare att det är lokalföreningarna som har förhandlingsmandat och rätt att skriva kollektivavtal.
Även om det inte sas rent ut andades dessa argument en farhåga för att föreningarna skulle riskera att försvinna eller försvagas om obligatoriet togs bort. En farhåga som alltså inte delades av Kerstin Engervall.
Det skulle vara vitaliserande för föreningarna att få jobba lite för varan, tyckte hon.